Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for et erhvervsområde ved Stenstrup teglværk med tilhørende miljøvurdering af planerne

Offentlig høring af planforslag med tilhørende miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2023 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag 682 samt tillæg til kommuneplan 2021.09 og den udarbejdet miljøvurdering af planerne.

 

Formål og baggrund med planlægningen 

Det eksisterende erhvervsområde ved Stenstrup teglværk er fuldt udnyttet og der er brug for ny planlægning, der skal sikre en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde.

Planlægningen skal sikre virksomheden en mulig udvidelse, så der kan skabes en stabil produktion, bedre oplagsmuligheder til færdige produkter, håndtering af overfladevand, begrønning ud mod naboområder samt skabe foranstaltninger, der begrænser støj- og støvforhold. Derudover muliggør plangrundlaget, at der kan etableres fjernvarmeanlæg indenfor planområdet.

 

Høring

Planforslagene og miljøvurderingen er i høring i perioden fra den 28. juni 2023 til og med den 13. september 2023.
 

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem: 

  • via den digitale lokalplanvisning, se links nedenfor (tryk ‘Høringssvar’ i bunden af siden og udfyld formularen),
  • eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg
     

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale lokalplansvisning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene.

 

Planforslagene samt miljørapporten kan findes som bilag nederst på siden eller via planernes hjemmeside:

Link til kommuneplantillæg 2021.09

Link til lokalplanforslag 682

Planerne kan ligeledes findes på Plandata (link: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg 2021.09 skal muliggøre en udvidelse af rammeområdet mod syd og øst samt en indskrænkning af rammen mod nord. Derudover giver tillægget mulighed for placering af teknisk anlæg i form af fjernvarmeanlæg indenfor rammeområdet.

 

Forslag til lokalplan

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål i form af industri, transport- og logistikvirksomheder, herunder produktionserhverv og forsyningsanlæg. Lokalplanens formål er at give udvidelsesmuligheder for virksomheden, herunder til haller, regnvandsbassin, fjernvarmeanlæg, administrationsbygning, afskærmende beplantning samt afværgeforanstaltninger såsom støjafskærmning. Lokalplanområdet inddeles i to delområder med tilhørende byggefelter og udlægges med forskellige bestemmelser til hvad der kan etableres.

Indenfor delområde I må der etableres bebyggelse tilknyttet transporten, logistikken, produktionen, lerdepot samt fjernvarmeanlæg.
Delområde II udlægges som ubebygget areal, hvor der kan placeres tekniske anlæg til regnvandsbassinet til vandhåndteringen, støjafskærmning samt jordvarmeanlæg.

Lokalplanen sikrer at der etableres beplantning ud mod de omkringliggende veje og giver ligeledes mulighed for placering af fjernvarmeanlæg.

 

Miljøvurdering

Til planforslagene er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver planernes indvirkning på området. De miljøforhold der er blevet behandlet er:

  • Støjforhold
  • Trafikale forhold
  • Overfladevand
  • Støv- og røgpåvirkning
  • Klimatiske faktorer

Bestemmelserne i lokalplanforslaget sikrer, at realiseringen af planen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i lokalområdet.
Dette omhandler blandt andet bestemmelser om etablering af støjafskærmning, placering af ind- og udkørsler, mulighed for placering af et større bassin til overfladevand indenfor delområde II samt begrønning ud mod Assensvej, Søndre Ringvej og togstrækningen. I Vandhåndteringsplanen beskrives en placering af vandbassinet udenfor planområdet, som miljørapporten ligeledes behandler. Til miljørapporten er der udarbejdet en vandhåndteringsplan samt støjredegørelse som kan findes i bilagene til miljørapporten.
Planen vil ikke have en væsentlig virkning på miljøet i anden stat jf. Miljøvurderingsloven § 38.

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Planafdelingen eller undertegnede planlægger Snorre Westh, tlf: +45 24 79 27 36
Email: snorre.westh@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top