Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofie Skovvej, Tankefuld.

Offentlig høring af planforslag

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2024 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag 609 – tillæg 3 samt tillæg til kommuneplan 2021.16.

 

Høring

Planforslagene er i høring i perioden fra den 4. april 2024 til og med den 3. maj 2024.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem

  • Via den digitale lokalplanvisning (tryk ‘Høringssvar’ i bunden af siden og udfyld formularen),
  • eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale lokalplansvisning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene.

Planforslagene samt afgørelse om miljøscreening kan findes som bilag nederst på siden eller via planernes hjemmeside:

Planerne kan ligeledes findes på Plandata (link: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Formål og baggrund med planlægningen 

Baggrund

Lokalplan 609, vedtaget i 2019, fastlagde principper for værdibaseret byudvikling i Tankefuld. Bydelens udvikling har skabt behov for en præcisering og ajourføring af udviklingsrammerne. Der er nu efterspørgsel efter mindre boliggrunde, der kan øge diversiteten i boligtilbuddet og danne grundlag for kompakte, bæredygtige boligområder. Disse tiltag frigør desuden plads til grønne og rekreative områder. Planlægningen skal styrke fællesskab i bydelen og opnå en harmonisk integration af boligområder, natur og sociale strukturer, der understøtter Tankefulds bæredygtige og boligsociale profil.

 

Kommuneplantillæg 2021.16

Kommuneplanens generelle rammer for boliger kræver en grundstørrelse på mindst 250 kvadratmeter per bolig for tæt-lav bebyggelse. Dette tillæg til kommuneplanen muliggør en reduktion af grundstørrelsen i kompakte boligområder, hvor kravet justeres til mindst 150 kvadratmeter per bolig. Tillægget udarbejdes i overensstemmelse med eksisterende bestemmelser i kommuneplanens afsnit om nye boligtyper og boformer.

 

Lokalplan 609- tillæg nr. 3

Forslaget til Tillæg nr. 3 har til formål at tydeliggøre udviklingsrammerne for delområder A, B og F i Tankefuld. Samtidig foretages rettelser og ændringer, der letter administrationen af planlægningen. Tillæg nr. 3 indebærer:

• Ændret sammensætning af boligtyper i delområder A og B.

• Præcisering af byggeretsgivende bestemmelser for delområder A, B og F.

• Ændring af minimumgrundstørrelsen for tæt-lav boligbebyggelse.

• Rettelse af fejl i vejprofilen for privat fællesvej (se lokalplanens fig. 5, s. 29).

• Præcisering af delområdernes afgrænsning på kortbilag i lokalplanen.

 

Mindretalsudtalelse

Flemming Madsen(A) afgav følgende mindretalsudtalelse:

” Forslaget betyder i realiteten, at kravet til grundstørrelse, ved tæt lavt byggeri, sættes ned overalt i kommunen fra 250 m² til 150m², for at imødekomme investorernes ønsker om en mere massiv udnyttelse af grundene.

Skulle teksten give mening, om at det giver mere grønt fællesareal, skulle forslaget indebære, at den mindre grundstørrelse modsvares af en tilsvarende øgning af de fælles grønne arealer”

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Planafdelingen eller undertegnede planlægger Snorre Westh, tlf: +45 24 79 27 36
Email: snorre.westh@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top