Forslag til ændring af lokalplan for opsætning af telemast ved Svendborg Øst

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har d. 5. december 2023 besluttet, at forslag til lokalplan 004.362, tillæg 1 skal udsendes i offentlig høring.

Planerne giver mulighed for placering af en telemast i nær tilknytning til boldbanerne ved Boldklubben Stjernen.

Planerne kan ses som bilag nederst på siden, samt på hjemmesiden her, alternativt ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høringsperiode

Planforslaget er i offentlig høring i 5 uger, fra d. 12. december 2023 til og med den 16. januar 2024, med hensyn til juleferien.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem digitalt via lokalplanforslagets hjemmeside: 

Alternativt kan du sende til:

  • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Alle indkomne høringssvar indgår i Plan- og Lokalsamfundsudvalgets endelige behandling af planerne. 

 

Formål og baggrund for planlægningen

Svendborg Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af en telemast på 42 m med tilhørende teknikskab. Den ansøgte placering ligger i Svendborg Øst i nærheden af boldbanerne ved Boldklubben Stjernen. Placeringen ligger i byzone og indenfor gældende lokalplan nr. 004.362.

I dette område er der kendte problemer med et dækkende telefonsignal og TDC ønsker at opstille en telemast for at forbedre signalet. Masten gives en højde, hvor andre teleudbydere har mulighed for at benytte samme telemast.

Ifølge Masteloven skal alle eksisterende høje strukturer i et område undersøges i forbindelse med etablering af antenneudstyr. Der har i processen været afsøgt 10 alternative placeringer, som enten af planmæssige eller tekniske hensyn, for at kunne give et dækkende data- og telesignal ikke har kunne lade sig gøre.

Kort over undersøgte placeringer

Det vurderes, at den bedst egnede placering er ved Boldklubben Stjernens boldbaner i forbindelse med et eksisterende teknikskab og væk fra skov og boligbebyggelse. Denne placering er valgt, da det vurderes, at en telemast på 42 m bedst vil kunne indpasses i det eksisterende miljø og samtidig kunne opfylde dækningskravet. Masten vil kunne ses i landskabet, men vurderes ikke at give større visuelle gener. Nærmeste afstand til boliger er ca. 100 m og vurderes ikke at give en større visuel påvirkning. Der er i forvejen placeret høje lysprojektører i forbindelse med boldbanerne der ligger længere mod nord.

For at der kan opstilles en gittermast på 42 m indenfor eksisterende lokalplan 004.362, kræver det, at eksisterende lokalplan tilføjes bestemmelser, der muliggør dette. Der er derfor udarbejdet et lokalplanforslag af mindre betydning, hvor eksisterende lokalplan har fået indskrevet en bestemmelse, der muliggør etablering af et teknisk anlæg i form af en telemast på 42 m med tilhørende teknikskab.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 9. januar 2024.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme.

Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top