Forslag til ændring af lokalplan for opsætning af telemast ved Gudmehallerne

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har d. 10. januar 2023 besluttet, at forslag til lokalplan 40, tillæg 1 skal udsendes i offentlig høring.

Planerne giver mulighed for placering af en telemast i nær tilknytning til Gudmehallerne.

Planerne kan ses som bilag nederst på siden, alternativt ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høringsperiode

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger, fra d. 13. januar 2023 til og med den 10. februar 2023.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem digitalt via lokalplanforslagets hjemmeside (tryk på megafonen til venstre og udfyld formularen): 

Alternativt kan du sende til:

  • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Alle indkomne høringssvar indgår i Plan- og Lokalsamfundsudvalgets endelige behandling af planerne. 

 

Formål og baggrund for planlægningen

TDC ønsker at udbygge deres netværk for at optimere mobil- og datadækning i Gudme. I Gudme området er der ikke eksisterende strukturer, som har en tilstrækkelig højde til at kunne udnyttes i forhold til dækningsgraden. Det er derfor nødvendigt at opsætte en ny telemast, og det er vurderet, at den bedst egnede placering er nær ved Gudmehallerne.

Denne placering er valgt, da det vurderes, at en gittermast på 42 m her bedst vil kunne indpasses i det eksisterende miljø i forhold til hallens skala og samtidig kunne opfylde dækningskravet.

For at der kan opstilles en gittermast på 42 m indenfor eksisterende lokalplan 40, kræver det, at eksisterende lokalplan 40 tilføjes bestemmelser, der muliggør dette. Der er derfor udarbejdet et lokalplanforslag af mindre betydning, hvor eksisterende lokalplan har fået indskrevet en bestemmelse, der muliggør etablering af et teknisk anlæg i form af en gittermast på 42 m med tilhørende teknikskab.

 

Lokalplan af mindre betydning

Lokalplanen er udarbejdet som et tillæg til en eksisterende lokalplan kaldet, lokalplan af mindre betydning, som er et forenklet lokalplaninstrument, der kan anvendes i tilfælde, hvor der kun er brug for at ændre eller supplere en eller et par bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Ændringer som gennemføres ved hjælp af en lokalplan af mindre betydning indebærer, at det ikke er den gældende lokalplan, der skal i høring og genvedtages af kommunalbestyrelsen, men at det kun er de mindre ændringer, der sendes i høring og efterfølgende vedtages endeligt.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 10. februar 2023.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme.

Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Planafdelingen eller undertegnede planlægger Snorre Westh, tlf: +45 24 79 27 36

Email: snorre.westh@svendborg.dk

 

Overordnet proces 

Overordnet proces for udarbejdelse af lokalplan

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top