Forslag om ophævelse af Byplanvedtægt 25

Offentlig høring af forslag til ophævelse af Byplanvedtægt 25 for et område mellem Sundbrovejen og Vestergade.

Plan- og lokalsamfundsudvalget har den 11. april 2023 besluttet, at forslag til ophævelse af Byplanvedtægt 25 skal udsendes i offentlig høring.

 

Offentlig høring

Forslag om ophævelse af Byplanvedtægt 25 er i høring i perioden fra den 19. april 2023 til og med den 17. maj 2023.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem: 

  • via mail plan@svendborg.dk,
  • eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med endelige vedtagelse af ophævelse af Byplanvedtægt 25.

 

Om ophævelse af Byplanvedtægt 25

Byplanvedtægt 25 trådte i kraft i 1971 og fastlægger områdes anvendelse til erhvervsformål. Siden vedtagelsen af Byplanvedtægt 25 er der vedtaget tre lokalplaner for samme område. Lokalplan 556 og Lokalplan 670 har begge aflyst den del af Byplanvedtægt 25 som de to lokalplaner omfatter. Lokalplan 233 som trådte i kraft i 1991 aflyste ikke Byplanvedtægt 25, hvilket betyder at der i dag er et område som både er omfattet af Byplanvedtægt 25 og lokalplan 233. Lokalplan 233 fastlægger områdets anvendelse til centerformål herunder beboelse, butikker, kontorer, banker, restauranter, klinikker, offentlige formål. Det er uhensigtsmæssigt at der gælder to planer for det samme område, da de udlægger området til forskellige anvendelser. Området anvendes i dag som centerområde i overensstemmelse med Lokalplan 233. Derudover er 7 boliger på Pasopvej omfattet af Byplanvedtægt 25, og det er ikke Svendborg Kommunes hensigt at boligerne skal udvikle sig til erhverv, jf. kommuneplanrammen. Svendborg Kommune betragter Byplanvedtægt 25 som forældet og uaktuel. En ansøgning om opførelse af et industrierhverv, kan kun forhindres ved at kommunen nedlægger et §14 forbud. Svendborg Kommune ønsker derfor at ophæve byplanvedtægt 25 jf. Planlovens § 33, stk. 1 nr. 2.

Forslag om ophævelse af Byplanvedtægt 25 kan ses som bilag nederst på siden eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af forslag om ophævelse af Byplanvedtægt 25 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Konklusionen på screeningen er, at ophævelsen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med den 17. maj 2023. 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.  

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top