Fornyet høring af lokalplanforslag for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofie Skovvej, Tankefuld.

Offentlig høring af planforslag

Kommunalbestyrelsen har den 7. maj 2024 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag 609 – tillæg 3.

 

Hvorfor sendes forslaget i høring igen?

Under høringen af forslaget til lokalplan 609 tillæg 3 er der indkommet et høringssvar der har givet anledning til en fornyet politisk behandling samt en fornyet høring. Høringssvaret omhandler et ønske om en forøget bebyggelsesprocent efter udstykning af de enkelte matrikler, som beskrevet nedenfor. Derudover er forslaget tilrettet med to nye overkørsler, til henholdsvis delområde B3 og A4, som beskrevet nedenfor.

Bebyggelsesprocent

Hensigten for tæt-lav bebyggelse i delområde A og B skal muliggøre mindre kompakte grunde ned til 150 m2, med en samlet bebyggelsesprocent for det enkelte delområde på 40 %. For at opnå dette, fastsættes en bebyggelsesprocent på maksimalt 70 % for de enkelte grunde. Dette giver mulighed for små boliggrunde, hvor man ejer et mindre areal selv, men har adgang til et større fælles område. Der er fortsat krav til at overholde kommuneplanens retningslinjer om at udlægge 80 m2 fælles friarealer per bolig, indenfor hvert delområde.

Overkørsler til delområde A2, B3 og A4

Der har i den tidligere lokalplan været overkørsel med et vist vejforløb på delområde A2 med overkørsler til B3 og A3, som det fremgår på det udgået bilag 3. Der har ikke været vist en overkørsel til delområde A4, hvorfor den nu tilføjes.
I dette forslag beholdes overkørselsmuligheden til delområde A2. Derudover tilføjes muligheden for overkørsel til henholdsvis delområde B3 og A4. Dette skal være med til at sikre de bedste overkørselsmuligheder til de enkelte delområder.

 

Høring

Planforslaget er i høring i perioden fra den 8. maj 2024 til og med den 22. maj 2024.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem: 

via den digitale lokalplanvisning (tryk ‘Høringssvar’ i bunden af siden og udfyld formularen),

eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg
 

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale lokalplansvisning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene.

Planforslaget samt afgørelse om miljøscreening kan findes som bilag nederst på siden eller via planens hjemmeside:

Link til lokalplanforslag 609 – tillæg 3

Planerne kan ligeledes findes på Plandata (link: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Formål og baggrund med planlægningen 

Baggrund

Lokalplan 609, vedtaget i 2019, fastlagde principper for værdibaseret byudvikling i Tankefuld. Bydelens udvikling har skabt behov for en præcisering og ajourføring af udviklingsrammerne. Der er nu efterspørgsel efter mindre boliggrunde, der kan øge diversiteten i boligtilbuddet og danne grundlag for kompakte, bæredygtige boligområder. Disse tiltag frigør desuden plads til grønne og rekreative områder. Planlægningen skal styrke fællesskab i bydelen og opnå en harmonisk integration af boligområder, natur og sociale strukturer, der understøtter Tankefulds bæredygtige og boligsociale profil.

 

Lokalplan 609- tillæg nr. 3

 • Forslaget til tillæg nr. 3 har til formål at tydeliggøre udviklingsrammerne for delområder A, B og F i Tankefuld. Samtidig foretages rettelser og ændringer, der letter administrationen af planlægningen. Tillæg nr. 3 indebærer:
 • Bebyggelsesprocenten indenfor delområde A1, A2, A3, A4, B1 og B3 fastsættes til maksimalt 70%.
 • Der tilføjes overkørselsmuligheder til de enkelte delområder A2, A4 og B3.
 • Ændret sammensætning af boligtyper i delområder A og B.
 • Præcisering af byggeretsgivende bestemmelser for delområder A, B og F.
 • Ændring af minimumgrundstørrelsen for tæt-lav boligbebyggelse.
 • Rettelse af fejl i vejprofilen for privat fællesvej (se lokalplanens fig. 5, s. 29).
 • Præcisering af delområdernes afgrænsning på kortbilag i lokalplanen.
 • Ændring af kortbilag 6, delområde A2 og A3 overgår til grundejerforening IV
   

 

Mindretalsudtalelse

Flemming Madsen (A) og Ib Knudsen (Ø) afgav følgende mindretalsudtalelse:

”Forslaget betyder i realiteten, at kravet til grundstørrelse, ved tæt lavt byggeri, sættes ned overalt i kommunen fra 250 m² til 150m², for at imødekomme investorernes ønsker om en mere massiv udnyttelse af grundene.

Skulle teksten give mening, om at det giver mere grønt fællesareal, skulle forslaget indebære, at den mindre grundstørrelse modsvares af en tilsvarende øgning af de fælles grønne arealer.”

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top