Fjernvarmecentral og solenergianlæg i Lundeborg

Fjernvarmecentral og solenergianlæg i Lundeborg

Orientering om offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2021.11 og til lokalplan 687

 

Svendborg Kommunes Kommunalbestyrelse har den 10. oktober 2023 vedtaget at offentliggøre ovennævnte planforslag.

Formålet med planforslagene er at give mulighed for etablering af en fjernvarmecentral og et solenergianlæg i Lundeborg.

Planforslagene er offentliggjort på kommunens hjemmeside og på plandata.dk den 12. oktober 2023.   

 

Ændringsforslag eller indsigelse

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem digitalt her (tryk på megafonen til venstre og udfyld formularen): 

Link til lokalplanforslag: https://svendborg.cowiplan.dk/lokalplaner/687-fjernvarmecentral-og-solen…

Link til Kommuneplantillæg: https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan21/tillaeg/202111-teknisk-anlae…

 

Alternativt kan du sende til:

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Vi skal bede om din henvendelse senest den 7. december 2023.

 

Alle indkomne høringssvar offentliggøres automatisk via den digitale visning og vil indgå ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planforslagene.  

 

Borgermøde

Svendborg Kommune har besluttet at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med høringen.

 

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet frem til den 09/11/23.

Afgørelsen med klagevejledning er vedlagt som bilag.  

 

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top