Endelig vedtagelse lokalplan 665 – boligområde ved Højensvej

Endelig vedtagelse af lokalplan 665 – for et boligområde ved Højensvej

 

  • Endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022
  • Offentliggjort den 7. juli 2022
  • Klagefrist til og med den 4. august 2022

Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på www.plandata.dk

 

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt åben-lav (f.eks. parcelhus) boligområde ved Højensvej, i landsbyen Egense. Formålet med lokalplanen er:

  • At udlægge lokalplanområdet til boligformål.
  • At skabe mulighed for åben-lav bebyggelse med tilhørende veje, stier og grønne fælles arealer.
  • At sikre en tilpasning til det eksisterende landsbymiljø.
  • At sikre vejbetjening af området fra hhv. Toftevænget, Egense Stationsvej og Højensvej.

Lokalplanen er blevet ændret i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. Ændringerne til lokalplanen ses under kolonne ’Ændringsforslag’ i hvidbogen til lokalplan 665.

Høringsperioden forløb fra d. 13. oktober 2021 til og med d. 10. november 2021.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.   

Se klagevejledning i bilaget nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top