Endelig vedtagelse af lokalplan 678 – Erhvervsområde øst samt kommuneplantillæg 2021.07

  • Endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2022
  • Offentliggjort den 19. oktober 2022
  • Klagefrist til og med den 16. november 2022

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses som bilag nederst på siden og på www.plandata.dk

 

Om planerne

Kommuneplantillæg
Til lokalplanen er der udarbejdet et nyt kommuneplantillæg, som ændrer minimumgrundstørrelsen for arealerne samt giver mulighed for detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper.

Minimumgrundstørrelsen ændres fra 2.500 m2 til 1.600 m2. Derudover gives der mulighed for detailhandel af særligt pladskrævende karakter, dette udgør blandt andet bilforhandlere og havecentre, som i dag findes i området.

 

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er at sikre, at Erhvervsområde Øst giver mulighed for at erhvervsvirksomheder og særligt pladskrævende varegrupper kan placeres hensigtsmæssigt i området. Målet er at forbeholde området til virksomheder, der giver anledning til væsentlig miljøbelastning, store virksomheder med behov for udendørs oplag samt virksomheder med tung transport.

Lokalplanen er inddelt i to delområder, delområde I og II. Indenfor delområde I gives der mulighed for erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv, typisk facadeerhverv med et lavere tilladt støjniveau. Indenfor delområde II gives der mulighed for tungt erhverv. Det er hensigten, at delområde I virker afskærmende i forhold til støj fra de tungere erhverv der kan placeres i delområde II. Derudover er der indenfor hele lokalplanområdet mulighed for at udlægge detailhandel i form af særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplanen giver mulighed for indendørs og udendørs oplag.
 

Under høringen er der indkommet høringssvar fra en virksomhed, Svendborg Museum samt mindre interne redaktionelle rettelser. Ændringerne fremgår nedenfor:

  • Figur 6 i lokalplanen opdateres, så den ligeledes viser arkæologiske interesser.
  • § 3.7 med tilhørende note tilrettes til: ”§ 3.7 Der må ikke opføres eller indrettes boliger, dagligvarebutikker, restauranter samt placere erhverv med en anvendelse af fritidsformål såsom sportshaller, padel baner, go-kart og lignende rekreative tiltag.” Note tilrettet til: ”Indenfor delområde II må ejendomme ikke udelukkende anvendes som kontor.”
  • Der konsekvensrettes gennem lokalplanen. Så det fremgår at der ikke må placeres vertikale jordvarmeanlæg indenfor BNBO.
  • Tyveskov indskrives som en af de skove der tidligere har fået ophævet skovbyggelinjen.

Høringsperioden forløb fra d. 29. juni 2022 til og med d. 24. august 2022.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.

Se klagevejledning i bilaget nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top