Endelig vedtagelse af lokalplan 656 – Etageboliger ved Tvedvej, Svendborg.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har d. 8. november 2022 besluttet, at endeligt vedtage lokalplan 656 for etageboliger ved Tvedvej i Svendborg .

Lokalplan 656 er offentliggjort d. 15. november 2022.

Klagefrist over vedtagelsen af lokalplanen er til og med d. 13. december 2022.  

Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Lokalplanen

Lokalplan 656 giver mulighed for at indrette boliger i den bevaringsværdige amtmandsvilla og opføre maksimalt 6.000 etagemeter nye etageboliger i den tilhørende park.  

Lokalplanen har til formål at sikre, at:

 • den tidligere amtmandsvilla bevares og fortsat vil være en fremtrædende karakter i området som helhed.
 • omdannelse af den tidligere Amtmandsbolig sker i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.
 • den nye boligbebyggelse via varierende etageantal/højder og forskudte placeringer underlægger og tilpasser sig amtmandsvillaen, terrænet og omgivelserne.
 • den nye boligbebyggelse fremstår let i sit materialevalg og udtryk.
 • Interne veje, stier og parkeringspladser via udformning og materialer understøtter oplevelsen af parken.

Høringssvar

Det nye lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra d. 17. juni til og med d. 5. august 2022. I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget i alt 5 høringssvar.

Høringssvarene omhandler etagebyggeriets omfang og højde, bevaring af beplantning og træer, stiadgang ved kolonihaven, terrænregulering, indbliks- og lysgener, offentlig adgang til parken.

Derudover har bygherre fremsendt ét høringssvar efter fristens udløb som har indgået i administrationens behandling, da det er fremsendt på baggrund af en dialog med kommunens byggesagsafdeling omkring overensstemmelse mellem planforslaget og det kommende myndighedsprojekt.

Ændringer til den endeligt vedtagne lokalplan

På baggrund af de indkomne høringssvar er lokalplan 656 ændret som angivet i hvidbogen som kan ses som bilag nederst på siden. Ændringerne er indarbejdet i den endelige lokalplan 656.

De væsentligste ændringer omfatter følgende forhold:

 • Der er tilføjet krav om bevaring af et afskærmende beplantningsbælte mod vest og mod syd.
 • Der er tilføjet krav om etablering af et beplantningshegn mod Kongebakken/Tvedvej.
 • Det ene bevaringsværdige træ er udtaget grundet tegn på alvorlig skade på træet. Der skal som erstatning plantes tre nye træer.
 • Der er tilføjet topkoter for de enkelte byggefelter for at præcisere den maksimale bygningshøjde for det kommende byggeri.
 • Krav til facadematerialet for de nye etageboliger er ændret, så det bedre afspejler oprindeligt skitseprojekt og visualiseringer af byggeriet.
 • Der gives mulighed for støttemure langs interne veje, stier mv. Samtidig stilles der krav om begrønning af støttemure, så parkens grønne præg fastholdes.

Øvrige ønsker om ændringer til planforslaget har man politisk besluttet ikke at imødekomme, hvilket er uddybet i hvidbogen.

Klagemulighed  

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.    

Se klagevejledning nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top