Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2021.06 samt beslutning om ophævelse af en del af lokalplan 20a

Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2022 besluttet at vedtage kommuneplantillæg 2021.06 samt at ophæve den del af Lokalplan 20a som omfatter matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg. Beslutningen offentliggøres den 30. september 2022 og der er klagefrist over kommunens afgørelse til og med den 31. oktober 2022.

Kommuneplantillægget samt dokument om ophævelse af lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Alternativt ved personlig henvendelse til Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 1, 5700 Svendborg  

 

Kommuneplantillægget

Kommuneplantillæg 2021.06 inddrager matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg i kommuneplanrammen for Gudbjerg Kirke udlagt til offentlige formål. Af bemærkninger til områdets anvendelse fremgår det, at matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg kun må anvendes til park eller have til kirkelige og offentlige formål.

 

Ophævelse af en del af lokalplanen

Matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg (Byvej 34, Gudbjerg), hvor der ønskes placeret en mindehave, er omfattet af Lokalplan nr. 20a ”Boligområde i Gudbjerg (Lakkendrupvej-Byvej-Kirkevej)” og udlægger matriklen til boligformål. Derfor ophæves lokalplan 20a for denne matrikel for at muliggøre at området kan anvendes til en offentlig mindehave. Området er fortsat i byzone.

 

Klagemulighed  

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.    

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her.

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene  

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top