Delvis ophævelse af lokalplan 518 ved SIMAC

Offentlig høring af forslag om delvis ophævelse af lokalplan 518 ved SIMAC

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har d. 12. juni 2023 besluttet, at forslag om delvis ophævelse af lokalplan 518 ved SIMAC skal udsendes i offentlig høring.

Planen giver mulighed for at ophæve et område, der omfattes af lokalplan 518. Området, der ophæves, er en beboelsesejendom, der ligger med adressen Graaesvej 25.

Planerne kan ses som bilag nederst på siden, alternativt ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høringsperiode

Planforslaget er i høring i perioden fra d. 27. juni til og med den 26. juli 2023. 

Vi skal modtage dine idéer og forslag senest den 26. juli 2023.

 

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal du indsende dem ved mail til: plan@svendborg.dk

Eller send post til:

   Svendborg Kommune – Plan og Udvikling, Frederiksø 4, 1. sal, 5700 Svendborg

 

Høringssvar bedes mærket ”Delvis ophævelse – lokalplan 518”. Angiv gerne navn, adresse og e-mail i din henvendelse.

Alle indkomne høringssvar indgår i Plan- og Lokalsamfundsudvalgets endelige behandling af planen. Vi gør opmærksom på, at dine eventuelle bemærkninger vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at de derfor vil kunne læses af andre. Der opfordres derfor til ikke at fremsende personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

 

Om planen

Planen giver mulighed for at ophæve et område, der omfattes af lokalplan 518. Området, der ophæves, er en beboelsesejendom, der ligger med adressen Graaesvej 25. Beboelsesejendommen ønskes anvendt som énfamiliebolig.  SIMAC flytter til anden placering i byen i sommer 2023. Derfor meddeler SIMAC, at der ikke længere er behov for at Graaesvej 25 anvendes, som en del af uddannelsesinstitutionen.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 25. juli 2023.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme.

Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Rodney Cottrell på telefon 3017 5060.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top