Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 668

Svendborg Kommune vedtog i september måned 2021 lokalplan 668 – for et område til særligt pladskrævende varer, Nordre Ringvej 151. Lokalplanens formål er at give mulighed for, at det eksisterende køretekniske anlæg kan afvikles og at der i stedet kan opføres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med handel til private og engros.

Lokalplanområdet ligger under 300 meter fra den privatejet skov Græsholmene skov, som ligger nord for vejen Ring Nord. Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Efter vedtagelses af lokalplanen har Svendborg Kommune anmodet Miljøstyrelsen om at reducere skovbyggelinjen.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at skovbyggelinjen ophæves indenfor lokalplanafgrænsningen.

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Endelig har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at der mellem skoven og lokalplanområdet løber en større vej, som betyder, at rummet mellem skoven og lokalplanområdet opleves opdelt, samt at lokalplanområdet allerede er påvirket af anlæg og byggeri.

Hele afgørelsen er vedhæftet som bilag nederst på siden.

Afgørelsen offentliggøres hermed, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Kort over området

Kort der viser lokalplanområdet, hvor skovbyggelinjen ophæves.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top