Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 636

Svendborg Kommune vedtog lokalplan nr. 636 den 29. oktober 2019. Lokalplanen udlægger området til boligformål med mulighed for opførelse af parcelhuse. Området ligger syd for Egenappevej i den østlige del af Svendborg. Syd og vest for området er der tilstødende parcelhusbebyggelse.
Lokalplanområdet ligger under 300 meter fra de offentlige ejede skove Troldeskov og Stevneskov, og en del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

I forbindelse med opførelsen af parcelhuse på grunden har Svendborg Kommune anmodet Miljøstyrelsen om at reducere skovbyggelinjen.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at skovbyggelinjen ophæves indenfor lokalplanafgrænsningen.

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen på 200-240 meter ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Derudover har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at der allerede er bebyggelse vest og syd for lokalplanområdet. På den baggrund reducerer Miljøstyrelsen skovbyggelinjen som ansøgt af Svendborg Kommune for lokalplan 636.

Hele afgørelsen er vedhæftet som bilag nederst på siden.

Afgørelsen offentliggøres hermed, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top