Afgørelse om ophævelse af Byplanvedtægt 25 for et område mellem Sundbrovejen og Vestergade

 

Byplanvedtægt 25 ophæves i sin helhed og gælder ikke længere for følgende matrikler: Hele matr.nr. 20v, 20o, 20k, 20c, 20q, 20t, 20b, 20g, 20hc, 50am, 50s, 50q, 50l, 50k, 50i, 50h, 50g Sørup, Svendborg Jorder samt en del af 7000p, 7000bs, 7000ci, 7000at, 7000cq og 7000bt Sørup, Svendborg Jorder.
Området har fortsat status som byzone.
 

Afgørelsen om ophævelse af byplanvedtægten er truffet med hjemmel i planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, som giver mulighed for at ophæve byplanvedtægter når udviklingen inden for byplanvedtægtens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 14 og § 19, idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.
 

Baggrund for ophævelsen

Byplanvedtægt 25 trådte i kraft i 1971 og fastlægger områdes anvendelse til erhvervsformål. Siden vedtagelsen af Byplanvedtægt 25 er der vedtaget tre lokalplaner for samme område. Lokalplan 556 og Lokalplan 670 har begge aflyst den del af Byplanvedtægt 25 som de to lokalplaner om-fatter. Lokalplan 233 som trådte i kraft i 1991 aflyste ikke Byplanvedtægt 25, hvilket betyder at der i dag er et område som både er omfattet af By-planvedtægt 25 og lokalplan 233. Lokalplan 233 fastlægger områdets an-vendelse til centerformål herunder beboelse, butikker, kontorer, banker, restauranter, klinikker, offentlige formål. Det er uhensigtsmæssigt at der gælder to planer for det samme område, da de udlægger området til for-skellige anvendelser. Området anvendes i dag som centerområde i over-ensstemmelse med Lokalplan 233. Derudover er 7 boliger på Pasopvej omfattet af Byplanvedtægt 25, og det er ikke Svendborg Kommunes hensigt at boligerne skal udvikle sig til erhverv, jf. kommuneplanrammen. Svendborg Kommune betragter Byplanvedtægt 25 som forældet og uak-tuel. En ansøgning om opførelse af et industrierhverv, kan kun forhindres ved at kommunen nedlægger et §14 forbud.

 

Retlige og faktiske konsekvenser af at ophæve Byplanvedtægt 25

Ved ophævelse af Byplanvedtægt 25, vil størstedelen af området forsat være omfattet af Lokalplan 233 og være reguleret af denne.
Vejene Vestergade, Mølmarksvej og Pasopvej vil fremadrettet ikke være omfattet af en lokalplan derudover vil 7 boliger på Pasopvej ligeledes ikke være omfattet af en lokalplan. Boligerne på Pasopvej vil fremover kun være reguleret af kommuneplanrammen og af bygningsreglementet. De 7 boliger er omfattet af kommuneplanramme 03.01.B.140 – Boligområde Eggertsvej, der udlægger området til boligområde.

Kort der viser afgrænsning af Byplanvedtægt 25 og Lokalplan 233

Det vurderes ikke nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for de 7 boliger, da de fremtidige forhold kan administreres via kommuneplanen og bygningsreglementet.
Jævnfør planlovens § 12 stk. 2 og 3 kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser og rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.

Hele området vil fortsat have status som byzone. De 7 boliger på Pasopvej vil fremover være reguleret af kommuneplanens rammebestemmelser (udlagt til boligområde) og bygningsreglementets bestemmelser. Ved byggeansøgninger vil der blive foretaget en helhedsvurdering jf. byg-ningsreglementets bestemmelser.
 

Offentlig høring

Plan og Lokalsamfundsudvalget har den 11. april 2023 besluttet at offentliggøre forslag til ophævelse af Byplanvedtægt 25 for et område mellem Sundbrovejen og Vestergade.
Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 19. april 2023 til og med den 17. maj 2023.
Der er i høringsperioden modtaget ét høringssvar.
 

Offentlig bekendtgørelse

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 15. august 2023 besluttet at ophæve Byplanvedtægt 25.
Afgørelsen bekendtgøres den 18. august 2023 på Svendborg Kommunes hjemmeside og på plandata.dk.

Afgørelsen er også meddelt til ejer af de berørte areal.
 

Klagevejledning

Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planloven og kan påklages til Planklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Der kan klages over afgørelsen om ophævelse til Planklagenævnet.
Klagen skal være skriftlig og sendes til Planklagenævnet via Klageportalen.
Klageportalen finder du på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er i øjeblikket 900,- kr. for privatpersoner, mens gebyret for virksomheder, organisationer og offent-lige myndigheder er på 1.800,- kr.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen videre til behandling i Planklagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
 

Yderligere vejledning kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
 

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
 

Hvem kan klage

Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget og kan klage over afgørelsen. Det er Planklagenævnet som i sidste ende afgør spørgsmål om klageberettigelse.
Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisationen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og repræsentere mindst 100 medlemmer.
 

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgiv-ningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om, at fravige lovgivnin-gens udgangspunkt i særlige tilfælde.
 

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top