Seks partier bag næste års budget • Flertallet bag budget 2022.


Et flertal bestående af Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har indgået forlig om budget 2022.

Det betyder, at i alt 15 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag det budget, som nu sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021.

’Med sidste års budget lagde vi nogle solide trædesten for den måde, vi gerne vil arbejde med kommunens økonomi i de kommende år. Budgettet indeholdt bl.a. en skattestigning, og det er det økonomiske fundament, vi også står på med det budget, vi lægger frem til beslutning nu. Samtidig vil vi i forligskredsen investere i at blive endnu klogere på kommunens økonomi, så de budgetter, vi lægger, bliver mere præcise. Det handler f.eks. om at forudsige vores indtægter og tydeliggøre sammenhængen mellem budget og serviceniveau’, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

’Jeg glæder mig til, vi vedtager budgettet den 5. oktober, og kan se tilbage på en god og konstruktiv budgetproces, hvor alle har givet og taget. Traditionen tro har forligspartierne valgt en række politiske fokuspunkter, hvoraf nogle handler om at fortsætte og fastholde det gode arbejde, som er i gang, og andre handler om nye tiltag. Der er således enighed om at fortsætte udviklingen omkring Stevns Klint Verdensarv og besøgscentret, som skal åbne til næste år. Samtidig ser jeg frem til – med fondsmidler – at omdanne biblioteket i Hårlev til et nyt kultur- og børnehus som én blandt flere spændende anlægsopgaver’.

Der er i 2022 afsat 34 mio. kr. til skattefinansierede anlægsudgifter.

Læs det samlede budgetforlig (pdf)

Flertallets politiske fokuspunkter

Fold alle ud


 • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

  På Arbejdsmarked, Erhverv og Turismes område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

  Fortsat fokus på turisme og erhverv

  Stevns Kommune har meget at byde på, og med det kommende besøgscenter får vi en unik mulighed for at styrke formidlingen om Verdensarv Stevns. 

  Aftaleparterne er enige om fortsat aktivt at understøtte færdiggørelsen af det kommende besøgscenter og undersøge mulighederne for at videreudvikle destinationen omkring Stevns Klint.
   
  Corona-pandemien betød, at flere borgere mistede deres job, men lykkeligvis oplever vi dog, at ledigheden igen er faldende i Stevns Kommune. For mange er det at gå på arbejde en vigtig del af hverdagen, men nogle har ikke mulighed for at arbejde på fuld tid. Aftaleparterne ønsker derfor at styrke fleksjobindsatsen, så flere borgere kan få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.    

  Støtte til børn og unges læring og kulturelle udvikling

  Færre børn og unge læser, og det risikerer på sigt at få betydning for deres erhvervsmuligheder og for, hvordan de tager del i lokalsamfundet. 
  Aftaleparterne vil med fondsstøtte omdanne Hårlev Bibliotek og dets udearealer til et kultur- og børnehus, så flere børn og unges rejse fra sprog til læsning understøttes bedre. 
   
  Aftaleparterne har afsat ekstra midler til fripas til udsatte børn og unge, så også de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. 
  Tilsvarende vil aftalepartnerne, hvis der er mulighed for det, sammen med Kulturministeriet medfinansiere forsøg med gratis musikundervisning til børn i Stevns Kommune. 

  Færdiggørelse af den nye Stevnshal

  Den nye Stevnshal er ved at blive bygget færdig til glæde for mange idrætsudøvere i Stevns Kommune. Aftaleparterne vil inden udgangen af 2022 færdiggøre det sidste rum i hallen, enten som skydebane eller alternativt som multibane.

  Aftaleparterne er enige om, at rummet anvendes som skydebane, såfremt der inden udgangen af 2021 er etableret en ny fælles skydebaneforening (paraplyorganisation) og såfremt denne nye forening har opnået den nødvendige, supplerende finansielle støtte fra fonde mm., så skydebanen kan færdiggøres i 2022. Hvis dette ikke viser sig muligt, vil det sidste rum i hallen blive færdiggjort som multibane til glæde for hallens øvrige brugere.

  Medborgerhus i Store Heddinge

  Det er væsentligt for etablering og udvikling af fællesskaber at have mødesteder. Aftaleparterne ønsker, at der bliver arbejdet videre med muligheden for at etablere et medborgerhus i Store Heddinge.


 • Børn, Unge og Læring

  På Børn, Unge og Lærings område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

  Ny, sammenhængende børne- og ungepolitik

  Kommunalbestyrelsen forventes inden udgangen af 2021 at vedtage en ny, sammenhængende børne- og ungepolitik, som skal være retningssættende for de kommende års indsats for at skabe det gode børne- og ungeliv på Stevns. Politikken vil omfatte et handlingskatalog over indsatser, som kan igangsættes i de kommende år. 

  Aftaleparterne er enige om, at indsatser, som aftales igangsat i 2022, finansieres af den afsatte pulje til faglige indsatsmiljøer for skoler og dagtilbud.

  Specialundervisning

  Børn med særlige behov skal have god undervisning, som passer til elevens behov. Samtidig opleves et stigende pres på kommunens udgifter til specialundervisning. Aftaleparterne ønsker derfor, at der i 2022 gennemføres en analyse af kvalitet, økonomi og organisering af kommunens specialundervisningstilbud.

  Erhvervsklasse

  Der er i budgetprocessen fremsat forslag om at etablere et erhvervsklassetilbud, som vil være et sammenhængende skole-, praktik- og vejledningstilbud til elever i 8. og 9. klasse. Aftaleparterne bakker op om etableringen af et sådant tilbud og ønsker, at der i regi af Børn, Unge og Læring sker en yderligere kvalificering af projektet som kan danne grundlag for en endelig politisk stillingtagen.

  Opnormering af familiehuset/familieafdelingen

  Der er gennem flere år blevet arbejdet målrettet med at styrke indsatsen for sårbare børn og unge. Myndighedsarbejdet er styrket, og i løbet af 2021 er der implementeret en tidlig, tværfaglig indsats, hvor skoler, dagtilbud og sagsbehandlere i tæt samarbejde med forældrene sætter ind med en tidlig forebyggende indsats, hvis der er bekymring for barnets trivsel. Der tilføres fra 2022 og frem yderligere ressourcer til familieafdelingen/familiehuset til at understøtte indsatsen.
   

   


 • Plan, Miljø og Teknik

  På Plan, Miljø og Tekniks område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

  Styrkelse af infrastrukturen

  Stevns er et dejligt sted at bo og arbejde. Mange borgere pendler i forbindelse med job og uddannelse til andre kommuner, og derfor er det vigtigt, at infrastrukturen forbedres i de kommende år. En krumtap i infrastrukturen er Rødvig station og en renovering af Østbanen, som finansieres sammen med Region Sjælland og Lokaltog. Som en del af renoveringsprojektet er aftaleparterne enige om at etablere en ny station i Rødvig.

  En væsentlig del af den grønne omstilling er at fremme cyklisme. Det er sundt at cykle, men det skal også være sikkert. 

  Aftaleparterne har afsat midler til medfinansiering af cykelstier fra Endeslev til Hårlev og cykelsti langs Stevnsvej fra Solgårdsparken til Bakkegårdsvej. Realiseringen af begge projekter forudsætter, at Stevns Kommune opnår medfinansiering fra den statslige cykelpulje. 

  Aftaleparterne har også prioriteret etablering af en fællesti langs Rødvigvej gennem Lille Heddinge, som også vil gavne mulighederne for, at cyklende og gående kan komme til det nye besøgscenter. 

  Fortsat fokus på klimaudfordringer

  Det er vigtigt at håndtere klimaforandringer – både ved at bidrage til forebyggelsen af klimaforandringer og ved at håndtere de udfordringer, som naturen medfører. 
  Aftaleparterne vil understøtte det ved, at Stevns Kommune indgår i DK 2020 partnerskabet og udarbejder en ny klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger ved både at reducere i udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer. 

  Borgerinddragelsen vil være et væsentligt element for at komme i mål med engagement og medejerskab til klimahandleplanen.

  Biodiversiteten styrkes

  Biodiversiteten er vigtig for både mennesker og dyr. Det understøtter dyrs levesteder og har stor betydning for vores velbefindende. 

  I de kommende år øges biodiversiteten ved Rådhuset i Store Heddinge og Sundhedscenteret i Hårlev til glæde for insekter og planter samt de mange borgere, som færdes i områderne.


 • Social og Sundhed

  På Social og Sundheds område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

  Styrket myndighedsbehandling

  For at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og yderligere styrke borgernes retssikkerhed afsættes der midler til to fagkoordinatorer i den afdeling, som behandler borgenes sager og visiterer til ydelser vedrørende hjemmehjælp, ældreboliger, handicap og hjælpemidler m.m.

  Ny gruppe i hjemmeplejen

  Hjemmeplejen er i dag organiseret i tre gruppedistrikter. Modtagere af hjemmehjælp i den sydlige del af kommunen betjenes for nuværende af den hjemmeplejegruppe, som kører ud fra Store Heddinge. I løbet af 2022 flyttes en del af gruppen til Rødvig til en egnet lokation og med egen leder. Herved skabes der mere nærhed til borgerne, ligesom arbejdsmiljø og ledelse styrkes. Endelig bidrager det også til en mere effektiv drift, da vi med en hjemmeplejegruppe i Rødvig kan reducere personalets køretid betragteligt.

  Pulje til ældre med stort plejebehov

  Plejecentrene får i stigende grad beboere, som har et betydeligt plejebehov. For at sikre, at der er personaleressourcer til at give den nødvendige pleje og omsorg til disse borgere, blev der i budgetaftalen for 2021 afsat en pulje til formålet. Puljen videreføres med 1,5 mio. kr. i 2022 og frem.

  Styrket fokus på socialpsykiatri og mental trivsel 

  Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en tilgang af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte. For at imødekomme det stigende behov, bliver der tilført ressourcer til socialpsykiatrien, så der kan tilbydes flere gruppetilbud. 

  I forlængelse af de udviklingstiltag, som er afprøvet i 2021 med tilbud til unge, der har udfordringer med mental sundhed og trivsel, etableres der desuden et permanent tilbud i form af et åbent værested til unge i aldersgruppen 14-25 år. Endvidere sker der en omlægning af pladser på Brohøj, som vil gøre tilbuddet yderligere attraktivt for yngre borgere og styrke tilbuddets økonomi.

  Boblberg

  Stevns Kommune tilsluttede sig Boblberg som forsøgsordning fra medio 2021 og året ud. Boblberg er en elektronisk platform, hvor mennesker kan danne netværk og indgå aktivt i sociale partnerskaber. Boblberg er bl.a. med til at forebygge ensomhed og fremme mental trivsel, og platformen har allerede fået mange brugere på Stevns. Kommunens abonnement videreføres derfor.

   


 • Økonomiudvalget

  På Økonomiudvalgets område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

  Effektivisering af administrative arbejdsprocesser

  Parterne ønsker, at forvaltningen sætter yderligere fokus på at effektivisere relevante administrative arbejdsprocesser. Konkret er der med budgetaftalen forudsat en effektivisering ved en samling af bogføringsopgaverne i den centrale administration. Der skal herudover arbejdes videre med at afdække yderligere potentialer ved at udbrede en sådan løsning til den øvrige del af organisationen.

  En grøn og bæredygtig kommune – Det fortsatte arbejde med FN´s verdensmål

  I 2019-2020 har et særskilt nedsat udvalg arbejdet med at omsætte FN´s verdensmål til en Stevnskontekst. Udvalget afrapporterede sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2021 – anbefalinger der fremstår som vores vision for at omsætte verdensmålene i Stevns Kommune. Efterfølgende er det videre arbejde blevet forankret i de stående politiske udvalg.

  Aftaleparterne er enige om, at arbejdet med at omsætte de afgivne anbefalinger fortsat skal prioriteres og drives i regi af de stående udvalg. Arbejdes skal løbende følges og fremmes, og som følge heraf skal der årligt ske en afrapportering fra udvalgene til Kommunalbestyrelsen.

  En stærk og sammenhængende IT- og digitaliseringsindsats

  En stabil og sikker IT-drift, suppleret med et stærkt fokus på digitaliseringspotentialer, er væsentlig i understøttelsen af den kommunale organisation – Såvel i et drifts- som et udviklingsperspektiv. Aftaleparterne ønsker, at forvaltningen fortsætter arbejdet med at fastlægge en strategisk ramme og retning for det fremtidige arbejde indenfor dette felt.

  Konkret har aftaleparterne afsat midler til et nyt IT-system på natur- og miljøområdet, som skal bidrage til at effektivisere sagsbehandlingen ved miljøtilsyn.

   

   

Sidst opdateret

21.09.2021

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen