15 medlemmer står bag budget 2021 • Flertallet bag budgettet. • Flertallet bag budgettet.


Et flertal bestående af Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har indgået forlig om budget 2021.

Det betyder, at i alt 15 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag budgettet, som nu sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 8. oktober. 

‘Corona har sat et kedeligt aftryk rigtig mange steder i Stevns Kommune, og også på vores budgetproces, som ikke har lignet sig selv. Samtidig med, at vi ventede på resultatet af udligningsreformen, har det medført en proces, som ikke har givet optimale arbejdsvilkår hverken for forvaltningen eller os politikere. Jeg er dog omvendt godt tilfreds med det budget, vi har lagt, og jeg anser det for at være et ansvarligt og langsigtet budget’, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

’Vi fik ikke det ud af udligningsreformen, vi med rette forventede, og derfor har vi valgt at sætte kommuneskatten op med 1 %, så den nu er på 26 %. Det har vi gjort, fordi vi ikke vil gå yderligere på kompromis med den service, vi tilbyder stevnsborgerne. Vi ved godt, at det koster os noget i løbet af de fire år, det tager at indfase stigningen, men vi anser det i flertalsgruppen bag budgettet for at være det eneste ansvarlig at gøre. Alternativet i form af en yderligere forringet service til f.eks. børn og ældre er slet ikke til at holde ud at tænke på’.

Udover en generel fastholdelse og enkelte løft af det nuværende serviceniveau, er der bl.a. politisk enighed om at gøre Klintebussen permanent, opnormere det sociale område, udvikle en boligpolitik med udgangspunkt i FNs verdensmål samt oprette en uafhængig borgerrådgiver.

Herudover er der afsat 51 mio. kr. af til anlæg.

Læs det samlede budgetforlig (pdf)

Flertallets politiske fokuspunkter

Fold alle ud


 • Stevns Kommunes økonomi

  Forligspartierne ønsker, at der allerede tidligt i forløbet indledes drøftelser om budget 2022 samt særlig fokus på overslagsårene 2023 og 2024, hvor specielt udgifterne til arbejdsmarkedet samt social- og sundhedsområdet ser ud til at stige markant. 


 • Corona-udviklingsprojekt

  Som en del af den erfaring vi har gjort, og fortsat gør os, i forbindelse med Corona, skal der laves et udviklingsprojekt, som har til formål at afdække mulige udviklingstiltag på reducerede bygningsarealer, forskudt arbejdstid, ny mødestruktur m.v. Projektet skal afdække om der er et potentiale i at arbejde på en anden måde fremadrettet. 


 • Vi styrker beskæftigelsesområdet

  I en tid, hvor Corona gør arbejdsmarkedet usikkert, sætter vi midler af til at forbedre indsatsen i jobcentret. En styrkelse vil have til formål at forkorte varigheden af de enkelte forløb og ikke mindst forbedre effekten af indsatsen. Vi arbejder for, at vores borgere får en god service og hurtigst muligt kommer tilbage til en hverdag med meningsfuldt arbejde.


 • Ansættelse af uvildig borgerrådgiver

  En uvildig borgerrådgiver skal have særligt fokus på at sikre borgernes retssikkerhed. Af hensyn til opfattelsen af borgerrådgiverens objektivitet vil borgerrådgiverens fysiske placering være en anden end kommunens rådhus. Borgerrådgiveren skal dels rådgive og vejlede borgere til bedre at forstå deres sag og/eller hjælpe vedkommende videre i klagesystemet. Dels kan borgerrådgiveren af egen drift tage emner op til nærmere undersøgelse, hvis vedkommende ser en uheldig tendens eller et uhensigtsmæssigt mønster. 


 • Whistleblower

  En whistleblowerordning er et vigtigt redskab i arbejdet med, strategisk og målrettet, at forebygge og afdække alvorlige og ulovlige forhold. Ordningen kan være med til at sikre, at alvorlige fejl og eventuelle ulovligheder bliver opfanget i tide. Whistleblowerordningen forankres hos den uvildige borgerrådgiver, som skal referere direkte til kommunalbestyrelsen.


 • Finansiel og/eller operationel leasing

  Der har igen i år været fokus på at udnytte de muligheder der kan være ved at vælge leasing fremfor køb af materiel. I år er der tilvalgt leasing af en tanksprøjte til beredskabet i stedet for køb. Tanksprøjten er nødvendig for at opretholde en forsvarlig Risiko Baseret Dimensionering (RBD).


 • Bæredygtige indkøb frem mod 2025

  Stevns Kommune skal frem mod 2025 arbejde for en målsætning på 80 % bæredygtige indkøb ud fra et ønske om, at Stevns bliver en grønnere og mere bæredygtig kommune og en måde at fremme dette på er ved at gå foran selv.


 • Forebyggende indsats

  Vi afsætter ekstra ressourcer til at hjælpe børn og familier med udfordringer. Børnene og familierne skal mødes tidligere og den forebyggende indsats prioriteres højere end i dag. Ved fælles hjælp kan kursen findes og trivslen og udviklingen blomstre.


 • Daginstitutionsområdet

  Parterne har forpligtiget sig på at se nærmere på ledelsen af daginstitutionsområdet. Derfor vil børneudvalget i 2021 sætte emnet højt på prioriteringslisten. Vi tror på at god og tilstedeværende ledelse skaber gode rammer for vores børns trivsel og udvikling.


 • Ungeindsats

  I 2021 vil de politiske fagudvalg, på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus vil blandt andet være på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed. I Stevns kommune ønsker vi at udvikle meningsfulde tilbud og fællesskaber til alle grupper af unge. Et andet fokus vil være på at skabe flere sunde fællesskaber, hvor ungdommens vildskab kan udvikle sig i kreative rammer.


 • Skolefritidsordning

  Parterne er enige om, at skolefritidsordningen (SFO2) for de største børn skal gentænkes. I lyset af Corona er en del børn stoppet i skolefritidsordning og tilbringer tiden alene hjemme i stedet for. Børneudvalget bruger 2021 på at gentænke tilbuddet, så der kan tilbydes et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme.


 • Tandplejen

  Den kommunale tandpleje har længe haft svært ved at følge med efterspørgslen, hvilket har betydning for det tilbud, vi kan give børn, unge og ældre i kommunen. Der tilføres derfor ekstra ressourcer til området i form af ekstra tandlæge- og klinikassistenttimer.


 • Visitation

  Stigningen i antallet af ældre betyder øget tilgang af sager både inden for hjemmepleje, ældreboliger og hjælpemidler. Vi ønsker, at borgerne oplever en hurtig og tilfredsstillende sagsbehandling og afsætter derfor flere ressourcer til at håndtere den voksende mængde af sager.


 • Demensområdet

  Demens er desværre en sygdom i vækst og det opleves mange steder i vores kommune. Vi ønsker at styrke de tilbud, vi allerede har i kommunen og afsætter derfor flere ressourcer til vores dagtilbud, til vores plejehjem og vores sygepleje. 


 • Boligsocial medarbejder

  Forligsparterne har sat penge af til en boligsocial medarbejder, der skal hjælpe udsatte borgere med at komme på forkant af deres problemer inden problemerne vokser dem over hovedet. Medarbejderen skal skabe kontakt til borgere i private boliger, der er i meget ringe stand og fungere som kontaktperson både i forhold til praktiske og administrative forhold.


 • Boligpolitik med FNs 17 verdensmål som omdrejningspunkt

  Processen med en boligpolitik er igangsat og planlagt vedtaget i juni 2021. Der skal indtænkes målrettet borgerinddragelse. Omdrejningspunktet er den vedtagne vision for verdensmål, bæredygtighed, fællesskab og natur. Der er afsat midler i budget 2021 til processen med at udvikle boligpolitikken.


 • Stevns Landsby

  Stevns skal have en landsby, som har visionen for verdensmålene og vores nye boligpolitik som omdrejningspunkt. Dette skal udføres på et af kommunens arealer i partnerskab med private aktører og/eller fonde. Der er afsat midler i 2021 til at igangsætte og beskrive processen med at lave et visionært boligområde, som passer til stevnske forhold og vores tanker om biodiversitet, fællesskab, bæredygtighed og plads til vildskab også i boligområderne.


 • En vild naturskole

  I 2021 er der afsat 700.000 kr. på anlæg til istandsættelse og forbedringer på Stevns Naturcenter, så det kan blive et endnu bedre og mere attraktivt sted for lejrskoler. Naturcentret har været i en rivende udvikling siden kommunen overtog driften af det, og de nye investeringer skal sikre, at Naturcentret kan øge sine indtægter og skabe et endnu bedre tilbud de kommende år. 


 • Klintebussen gøres permanent

  Klintebussen har kørt med stor succes i juli og august. Bussen har i dens første leveår kørt med i gennemsnit 50 påstigninger dagligt og primært med danske og internationale turister. Den succes ønsker vi at bygge videre på ved at gøre bussen permanent til fordel for vores turismevirksomheder, de besøgende på Stevns Klint og kommunen som helhed.


 • Trafiksikkerhed

  Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til trafiksikkerhed generelt i kommunen. Pengene udmøntes efter trafiksikkerhedsplanen, hvor der blandt andet er ønske om flere 2 minus 1-veje, trafikheller o.l. Derudover er parterne enige om at afsætte en pulje målrettet til forbedring af første del af Kystvejen; herunder en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter. 


 • Renovering af kommunale bygninger samt nybyg

  I budget 2021 er der afsat betydelige midler til renovering af kommunale bygninger samt bygning af ny Stevnshal. I alt er der afsat over 20 mio. kr. til renovering af Hotherskolen og bygning af ny Stevnshal. Derudover er der afsat penge til fortsat forbedring af digital infrastruktur samt generel digitalisering. 


 • Køkken i Stevnshallen

  Vi sætter midler af til at gøre arbejdet færdigt i Stevnshallen. Når hallen står færdig i 2021, er vi klar til at aptere køkken med udgangspunkt i de ønsker og behov, der er for den nye hal og brugere. 

Sidst opdateret

01.10.2020

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top