Sønderborg Kommune påbegynder projekt for stormflodssikring af Gråsten Havnefront

Gråsten og resten af Sønderborg-området blev ramt af historiske oversvømmelser i forbindelse med stormfloden sidst i oktober 2023. Risikoen for stormfloder forventes at bliver større i fremtiden, og derfor har Sønderborg Kommune iværksat en plan for realisering af stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront.
 
Det er en proces, der har været i gang over længere tid i forlængelse af vedtagelsen af kommunens klimatilpasningsplan i 2022. Der har været positiv tilkendegivelse fra lodsejerne ved Gråsten Havnefront om at arbejde videre med projektet, og derfor besluttede Natur- Klima- og Miljøudvalget i juni 2023, at der skal udarbejdes et konkret projektforslag. Sønderborg Kommune har valgt Sweco til at udvikle projektforslaget for den samlede strækning langs Gråsten Havnefront i tæt dialog med Sønderborg Kommune, beboerne og lodsejerne samt opstille et grundlag for bidragsfordelingen.
 
Sønderborg Kommune har desuden ansøgt Kystdirektoratet om støtte til projektet fra statens pulje til kystbeskyttelse. Puljen blev søgt i september, og der forventes svar i december 2023.
 
– Vi glæder os over, at vi nu kommer et skridt videre i processen med at stormflodsbeskytte Gråsten Havnefront. Det er vigtigt, at vi fortsat inddrager borgerne i den proces, for det er et stort og komplekst arbejde, og vi ser frem til samarbejdet med alle involverede parter. Selv om det tager noget tid at komme helt i mål, så har den nylige stormflod nok vist alle, at vi i fællesskab skal sikre os mod lignende hændelser, siger Asger Romme, der er formand for Natur-, Klima og Miljøudvalget. 

Stormflodssikringen skal beskytte området fra Sildekulevej ved Gråsten Plejecenter til den højvandsmur, som blev opført i 2021 på Fiskenæsvej. I området er der rækkehuse, parcelhuse og etagebyggeri, Gråsten Plejecenter, to roklubber, en café samt et havneområde. Det er desuden en populær strækning af Gråstenstien, som fører videre til Gråsten Slot.
 
Stormflodssikringen tager udgangspunkt i højvande op til kote 2,5, som ifølge Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan, svarer til en forventet 100-årshændelse i 2070. I projektforslaget fra Sweco skal der sikres med tekniske løsninger i form af fx diger, søjle-bjælke løsninger og højvandsmure. Projektforslaget skal udformes, så det også skaber rekreativ merværdi for området, og gavner fællesskabet på havnefronten.
 
Sweco påbegynder arbejdet primo november 2023 og det forventes, at der ligger et projektforslag og et forslag til bidragsfordeling klar i juni måned 2024. 
 
– De fremtidige oversvømmelser kan blive højere end den, vi så for tre uger siden, og de har store omkostninger for beboere og virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi får omsat projektet i Gråsten Havn til en god stormflodssikring, som er en fælles opgave mellem kommunen og de lodsejerne, der bor ved vandet. Jeg håber, at lodsejerne er klar til at være en del af projektet, for det kræver også vilje til at være en del af betalingen, siger Maria Frost Andresen, der er næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Klimatilpasningsplan
I efteråret 2022 var der en workshop for lodsejere og beboere og andre parter om stormflodssikring af Gråsten Havnefront, som berøres ved en stormflodshændelse op til 2,5 meter, som i januar 2023 blev fulgt op med en stormflodscafé, hvor man kunne høre mere om projektet. Den 1. februar 2023 var der borgermøde i Gråsten om projektet og den videre proces.
 
Sønderborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2022 viser, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Sønderborg Kommune i årene frem til år 2100.
Den største klimaudfordring i Sønderborg Kommune er det stigende havvand. Men stigende vandmængder fra regn giver også problemer for kloaksystemerne og risiko for at overfladevand kan samle sig på steder, hvor det kan gøre skade. Andre steder udgør grundvand tæt på jordoverfladen et stigende problem.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top