Få klager i Sønderborg Kommune over afgørelser på socialområdet

Sammenlagt har der i 2020 i Sønderborg Kommune været 126 klager på afgørelser inden for social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området, der er gået til Ankestyrelsen. Det viser Børne- og Socialministeriets opgørelse for sidste år, hvor Sønderborg Kommune traf i alt knap 30.000 afgørelser på social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området.
 
– Der er nogle områder, hvor vi ikke er tilfredse og kunne gøre det bedre. Vi skal forbedre os hele tiden, så vi får færre klagesager, og det er min oplevelse, at forvaltningen følger op på omgørelserne og lærer af dem. Derfor er det også vigtigt for vores arbejde i kommunen, at vi bruger alle de data, vi har til rådighed, så vi som kommune kan levere den rette service samt sikre en så høj retssikkerhed for borgerne som muligt. Generelt virker vores sagsbehandling, så borgerne får det, de har krav på, og det er vigtigt, for det er kommunens opgave, siger formanden for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm, der tilføjer, at det politiske udvalg løbende bliver orienteret om klagesagerne. 

Ud af de i alt 126 klagesager i Sønderborg Kommune er 37 afgørelser blevet hjemvist til fornyet behandling og 10 afgørelser er ændret.
 
De hjemviste sager tæller en meget bred vifte af støttemuligheder inden for ældre- og socialområdet, for det kan være alt fra tilskud til fodindlæg, flisebelægninger og handicapvenlig boligindretning i en borgers hjem og til ordninger om rengøring og kørsel. På børnehandicapområdet omhandlede sagerne blandt andet om udmåling af støtten i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, ledsagelse og nødvendige merudgifter samt personkredsvurderinger.
 
Sager på handicapområdet kan være vanskelige for både borgere og sagsbehandlere, fordi der mange gange kan være flere forskellige lovgivninger, der skal tages stilling til. Derfor oplyser Sønderborg Kommune i klagevejledningen borgere til at gøre brug af deres klageret, hvis de er uenige i en afgørelse.
 
– På blandt andet børneområdet rådgiver og hjælper vi borgere med at klage, hvis vi har måtte give dem afslag på hjælp eller støtte. Det gør vi, fordi vi som kommune også har brug for pejlemærker i form af principafgørelser, og den afklaring kommer så gennem Ankestyrelsens vurdering af sagen. Det kan være komplicerede sager, der kan være svære at navigere i, og borgerne skal have den hjælp, de er berettiget til, og heldigvis får langt de fleste borgere det uden større problemer. Vi forsøger hele tiden at navigere i en kompleks lovgivning, der hele tiden ændrer sig, herunder med ændringer i Ankestyrelsens praksis. Vores medarbejdere arbejder konstant på at blive bedre, for vi ønsker alle færre sager, der bliver klaget over og omgjort, siger Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Byrådet skal én gang årligt orienteres om et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgangne år. Formålet med orienteringen er, at sætte fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område i kommunerne.
 
Fakta:
Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocent for kommunernes afgørelser på socialområdet. Det sker i en oversigt, der hedder Danmarkskortet. Opgørelsen viser, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgangne år for hver enkelt kommune. Omgjorte sager tæller over sager, der ændret eller hjemviste til fornyet behandling i kommunen, fordi der mangler oplysninger eller der er sket fejl i sagsbehandlingen.
 
Ankestyrelsen kigger på tre områder:

  1. Hele serviceloven – børn, unge, voksne og ældre,
  2. Udvalgte områder på børne- og ungeområdet,
  3. Udvalgte områder på voksenhandicapområdet: § 95 Kontant tilskudsordning, § 96 BPA-ordninger, § 97 ledsagerordninger, § 100 merudgifter.

 
Fordelingen af klagesager i Sønderborg Kommune:
 1. Hele servicelovsområdet: 126 klagesager, heraf er 37 afgørelser hjemvist og 10 er ændret.
2. Børnehandicapområdet – udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet: 23 klagesager, heraf er 12 sager hjemvist og 3 ændret.
3. Voksenhandicapområdet – udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet: 22 klagesager, heraf er 8 afgørelser hjemvist og 3 er ændret.
 
Ankestyrelsen afviste i 2020 at behandle 7 afgørelser på hele servicelovsområdet. Disse sager indgår ikke i ovenstående opgørelser.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top