Vedtagelse af Lokalplan 40-008 for et boligområde ved Frisholmparken i Them

Plan- og Vejudvalget har 2. december 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 9. december 2019.

Offentliggørelsen sker i henhold til planlovens § 30.

Lokalplan kan ses på Lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Klik her for at se LP 40-008 på Lokalplansiden

Ved udvalgets endelige vedtagelse af lokalplanen blev de indkomne høringssvar behandlet. Indkomne høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens notat med kommentarer til disse kan ses i menuen til venstre under “Kommentarer” på lokalplansiden. Som følge af høringssvarene er der foretaget ændringer af planen.

Klik her for at se beslutningsprotokollen.

Lokalplanen erstatter en del af Lokalplan 40-002 – Boligområde i den sydlige del af Them by 1. etape.

Ændring af regulativ for områdeklassificering

Silkeborg Kommune har besluttet, at det nye byzoneområde i lokalplanen er undtaget områdeklassificeringen i henhold til jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Ændring af regulativet kan ikke påklages til højere administrativ instans.

Ændringen fremgår af kortbilaget til Silkeborg Kommunes regulativ for områdeklassificering.

Klik her for at læse mere om områdeklassificering i henhold til jordforureningsloven
.

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort på Plandata.dk. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på “Nævnenes Hus´ hjemmesiden.

Klik her for at åbne “Klageportalen” i nyt vindue.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top