Vedtagelse af Kommuneplantillæg 56 og af Lokalplan 14-016 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro

Plan- og Vejudvalget har den 2. december endeligt vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne træder i kraft den 16. december 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 30.

Lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. etage, 8600 Silkeborg.

Klik her for at se lokalplansiden i nyt vindue.

Ved Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen blev de indkomne høringssvar behandlet. Indkomne høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens notat med kommentarer til disse kan ses i menuen til venstre under “Høringssvar” på lokalplansiden. Som følge af høringssvarene er der foretaget ændringer af planen.

Klik her for at se beslutningsprotokollen (åbner pdf-fil i nyt vindue).

Retsvirkninger

Lokalplanen

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen.

Kommuneplantillægget

Ifølge planlovens § 12, stk. 2 og 3 har byrådet mulighed for at modsætte sig byggeri og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvis der ikke er en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for området. Inden for byzone eller sommerhusområde kan byrådet fastlægge rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen og modsætte sig byggeri og anlæg, som er i modstrid med dem. Se mere i kommuneplantillægget.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter bek. nr. 130 af 28. januar 2017 §2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på “Nævnenes Hus´ hjemmeside.

Klik her for at åbne “Klageprotalen” i nyt vindue
.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top