Silkeborg skal finde 66,4 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i dag besluttet rammerne for serviceudgifterne i Silkeborg Kommunes budget i 2017.

”Vores indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne, og for at få et budget i balance er vi nød til at finde reduktioner på 66,4 mio. kr. i 2017 stigende til 110 mio. kr. i 2018”, siger borgmester Steen Vindum.

”At beløbene ikke er endnu større skyldes blandt andet, at vi ændrer vores økonomiske politik og foretager en række investeringer på arbejdsmarkedsområdet, som skal gøre flere borgere selvforsørgende, så vi kan reducere de fremtidige udgifter til at finansiere overførselsindkomster”, siger Steen Vindum.

Læs mere nedenfor om:
• De økonomiske rammer for 2017 og forslag til reduktioner
• Investeringer på arbejdsmarkedsområdet
• Ændringer i den økonomiske politik
• Omprioriteringsbidraget
• Andre økonomiske udfordringer
• Færre medarbejdere
• Budgetprocessen

Katalog med forslag til reduktioner
Økonomi- og Erhvervsudvalget har givet de politiske fagudvalg de økonomiske rammer, som udvalgene skal lægge 2017-budgettet indenfor.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget udgangspunkt i 2018, hvor reduktionsforslagene har fuld effekt, og udvalget har dermed fastlagt både, hvilke reduktioner fagudvalgene skal indregne i overslagsåret 2018, og hvilke reduktioner, der indregnes ved rammeudmelding for budget 2017.

De forskellige serviceområder bliver overordnet reduceret med mellem 1,0 % og 4,4 % i 2017 stigende til mellem 1,7 % og 5,4 % i 2018.

Ved fastlæggelsen af reduktionsbeløbene for de enkelte udvalg, har Økonomi- og Erhvervsudvalget prioriteret, at de borgernære serviceområder bærer den mindste procentandel af reduktionerne i forhold til budgettets størrelse.

Økonomi- og erhvervsudvalget pointerer, at det samlede reduktionskatalog nu offentliggøres, men det er fagudvalgene, som beslutter, hvordan de udarbejder et budgetbidrag, der overholder de budgetrammer, der meldes ud.

BEMÆRK: Alle tal og procenter i skemaet er sat i forhold til 2016. Tallene for 2017 og 2018 skal derfor IKKE lægges sammen. Tallet/procenten i 2017 stiger derimod til tallet/procenten i 2018.

Fagudvalgene beslutter selv, hvor reduktionerne skal ske, men udvalgene har fået et katalog med forslag til reduktioner udarbejdet af Silkeborg Kommunes administration.

Kataloget består af ca. 95 forslag, som samlet vil give en reduktion på 150 mio. kr. i 2018.

Forslagene indeholder:
• Effektiviseringer, hvor Silkeborg Kommune leverer den samme service for færre penge.
• Investeringer, der giver fremtidige besparelser på driften, fx investeringer i ny teknologi eller i nye indsatser over for sårbare borgere, så de bliver mere selvhjulpne.
• Serviceforringelser som følge af besparelser.

Fagudvalgene kan beslutte at bruge forslagene eller selv finde alternative forslag.

Fagudvalgene kan også vælge flere forslag end nødvendigt og dermed skabe økonomisk råderum til nye initiativer inden for området. 

Se de 95 forslag i reduktionskataloget.

Investeringer på arbejdsmarkedsområdet
For at reducere kommunens udgifter til overførsler har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at gennemføre alle investeringsforslag i reduktionskataloget på arbejdsmarkedsområdet.

Det er investeringer, der skal gøre flere borgere på overførselsindkomst selvforsørgende. Det omfatter investeringer, der giver reduktioner på godt 9,5 mio. kr. i 2017 og 26,1 mio. kr. i 2018. Investeringerne ventes sammen med andre reduktioner samlet at give en reduktion i budgettet på 34,1 mio. kr. fra 2018 på arbejdsmarkedsområdet.

Ændringer i den økonomiske politik
Økonomi- og Erhvervsudvalget har samtidig besluttet at ændre i Silkeborg Kommunes økonomiske politik.

Siden 2010 har Silkeborg Kommunes økonomiske politik været at nettoafdrage 50 mio. kr. om året på kommunens gæld, at opbygge kommunekassen med 50 mio. kr. om året til et niveau på 250 mio. kr., og at sigte mod et anlægsniveau på 250 mio. kr. om året.

– For at frigive flere penge til kommunens service til borgerne har vi besluttet at reducere vores årlige afdrag på lån med 12 mio. kr. og at reducere vores anlægsbudget med 25 mio. kr. i 2017 og 50 mio. kr. i 2018, siger borgmester Steen Vindum

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastholder målet om at effektivisere kommunens serviceudgifter med 1-3 % om året, og arbejdet med at flere borgere bliver selvforsørgende.

Omprioriteringsbidraget
Omprioriteringsbidraget koster Silkeborg Kommune 37 mio. kr. i 2017. Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal aflevere 1 % til politiske omprioriteringer, fx til forventede udgifter til sundhedsvæsnet (blandt andet som følge af stigende medicinalpriser), politiet, skattelettelser, kommunale områder eller andet, som Folketinget beslutter at prioritere.

Silkeborg Kommune forventer, at hele omprioriteringsbidraget på 1 % kommer retur til kommunerne. Men da pengene formentlig ikke kan disponeres frit, afsætter Silkeborg Kommune halvdelen af den forventede tilbageførsel i en pulje. Puljen tager højde for, at Silkeborg Kommune måske ikke får fuld andel i tilbageførslen eller at nogle af pengene, der føres tilbage, vil være øremærkede til specifikke kommunale initiativer besluttet i Folketingets finanslov eller i økonomiaftalen med kommunerne.

Andre økonomiske udfordringer
I 2016 fik Silkeborg Kommune andel i finansieringstilskuddet med 24 mio. kr.

”Vi frygter desværre, at finansieringstilskud ikke føres videre, eller at Silkeborg Kommune ikke får del i et eventuelt finansieringstilskud fra staten i 2017. Derfor har vi på nuværende tidspunkt ikke indregnet dette op indtægtssiden. Hvis kommunen ved økonomiaftalen mellem regeringen og KL får andel i et eventuelt finansieringstilskud, vil det blive fordelt mellem anlæg og drift.”, siger Steen Vindum.

Silkeborg Kommune forventer desuden, at kommunen får dækket en mindre del af udgifterne til overførselsindkomster, og dermed får et tab på mindst 15 mio. kr., fordi refusioner lægges om på grund af reformer på beskæftigelsesområdet. Omlægningerne gør det svært at vurdere, hvilke udgifter og indtægter der er på området i de kommende år.

Dertil kommer de almindelige løn- og prisstigninger sammen med større udgifter til blandt andet flere ældre, udsatte børn og andre områder, fx overførselsindkomster, hvor borgerne har et retskrav.

Flygtninge giver kommunerne en udfordring i forhold til at skaffe boliger, sikre integrationen og i forhold til kommunens økonomi. I 2017 og 2018 forventer Silkeborg Kommune balance mellem udgifter og indtægter. På lidt længere sigt forudsætter balance i økonomien en vellykket integration på arbejdsmarkedet. 

Læs mere om, hvorfor Silkeborg Kommune skal reducere budgettet.

Færre medarbejdere
Da budgettet endnu ikke er vedtaget, og de konkrete reduktioner derfor ikke er besluttet, kan der endnu ikke siges noget konkret om, hvordan medarbejderne bliver ramt af reduktionerne.

En del af reduktionerne vil ikke være på personale, men det er klart at mange af reduktionerne kun kan gennemføres ved at anvende færre medarbejdere.

Silkeborg Kommune beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger.

– Med den normale medarbejderomsætning, vi har i Silkeborg Kommune, forventer vi, at de færre medarbejdere i væsentligt omfang kan findes ved naturlig afgang, omplaceringer og lignende. Det vil vi tilstræbe i størst muligt omfang, siger Steen Vindum.

Budgetprocessen
I forhold til budgettet og reduktionsforslagene kan der ske mange ændringer endnu, da der frem mod budgetvedtagelsen i byrådet vil være en lang række forhandlinger både lokalt og centralt.

Byrådet førstebehandler 19. september 2016 budgettet for 2017, og budgettet andenbehandles og vedtages på byrådsmødet 10. oktober 2016.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top