Landbrug: Afgørelse om §16b-miljøtilladelse på Haugevej 54, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om §16b-miljøtilladelse på Haugevej 54, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest den 1. april 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16b-miljøtilladelse på Haugevej 54, 8620 Kjellerup.

Der er ansøgt om udvidelse af produktionsarealet i eksisterende stalde fra 1409 m2 til 1466 m2. Et mindre areal i den nuværende kostald ændres fra dybstrøelse til sengestald med spalter. Den nye tilladelse vil give mere fleksibilitet i driften, således sammensætningen af kvægholdet kan variere.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 8970 1521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 1. april 2021.

Download udkastet

§16b-afgørelse – Haugevej 54, 8620 Kjellerup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen