Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af §16b miljøtilladelse på Herredsvejen 27, 8641 Sorring

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 28. juli 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16 b miljøtilladelse på Herredsvejen 27, 8641 Sorring.
Der er søgt om en miljøtilladelse efter der nye husdyrbruglov til et produktionsareal på 1072 m2 til søer samt 682 m2 til flexgruppe (samlet dyregruppe) af alle svin.
På ejendommen er der i dag tilladelse til en årsproduktion på 450 drægtige søer, 1548 slagtesvin (polte) og 9000 smågrise. Den nye tilladelse vil betyde større fleksibilitet i produktionen, da tilladelsen ikke indeholder begrænsninger på vægten og antallet af producerede dyr, men i stedet fastsætter produktionsarealet.
Der bygges ikke nyt i forbindelse med udvidelsen.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Rosa Pedersen på tlf. 8970 1513 eller på e-mail RMHP@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.
Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 28. juli 2020.

Download Afgørelse

§ 16b afgørelse Herredsvejen 27, 8641 Sorring

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen