Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af § 16b miljøtilladelse på Æghøjvej 4, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 6. maj 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16 b miljøtilladelse på Æghøjvej 4, 8620 Kjellerup.

Der er søgt om tilladelse til overgang til stipladsmodellen for eksisterende staldareal, der udvides ifm. ansøgningen.

Der er i alt søgt om et produktionsareal på 1215 m2, til flexgruppen Alle kvæg.

Produktionen foregår fortsat i samme staldbygninger efter meddelelse af tilladelsen. Der etableres ikke nybygninger ifm. tilladelsen. Tilladelse efter stipladsmodellen udløser en §16 b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.


Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 6. maj 2020.

Download udkastet

Afgørelse om §16b miljøtilladelse på Æghøjvej 4, 8620 Kjellerup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen