Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – december 2018

Mandag 16. december 2018 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – hvad mener du?

Ny planstrategi med fokus på 7 områder
Silkeborg Kommune: Den nye planstrategi rækker frem til 2040 og indeholder konkret handlinger og initiativer. Den har fokus på udviklingen Silkeborg Midtby og omegnsbyerne, Silkeborg vokser, attraktive erhvervsarealer, trafik og mobilitet, boliger for alle samt klima og bæredygtighed. Byrådet har besluttet at sende forslaget i 8 ugers høring og at holde 2 møder. Det ene for Nærdemokratiudvalget og lokalrådsformænd. Det andet møde vil handle om kvaliteten i fremtidens boligområder i Silkeborg Kommune og være for bygherrer og deres rådgivere.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 9

Nyt kvarter i Fårvang
Fårvang: Silkeborg Kommune vokser og mange ønsker at bo i et mindre lokalområde. En privatmand har vist interesse i at bygge i Fårvang. Derfor har byrådet sendt et forslag til en lokalplan for et nyt kvarter i Fårvang i 4 ugers høring. Planen skaber plads til 34 tæt-lave boliger og 28 etageboliger. En sti skal forbinde kvarteret med et parcelhuskvarter i nærheden. I dag ligger der erhvervsbygninger på området.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 12

Etagebyggeri i Lysbro
Lysbro: Silkeborg vokser og en privat udvikler er interesseret i at bygge etageboliger i Lysbro. Derfor har byrådet sendt et forslag til lokalplan og et tillæg til kommuneplanen i 8 ugers høring. Planen gør det muligt at bygge max. 95 etageboliger i størrelser fra 75-125 m2. Facaderne skal fremtræde i blank mur, gule, gulbrune, grå eller røde teglsten. Mindre bygningsdele kan desuden være i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium. Byggeriet tager udgangspunkt i landskabet og er disponeret som fem stokke, der er lagt ud som en vifte omkring det højeste punkt. Og skal respektere og understrege områdets terræn. Der bliver adgang til boligerne fra Lysbrovænget.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 13

Byrådet har besluttet

Pårørende kommer i større fokus
Silkeborg Kommune: Værdighedspolitikken ” Sammen om det gode liv” er udvidet til også at have fokus på pårørende. Det handler blandt andet om at styrke det gode samarbejde, huske at den pårørende kender borgeren bedst, styrke den pårørende, således at den pårørende kan blive ved med at være en støtte og samtidig have fokus på egne ressourcer og behov for et godt hverdagsliv og inddrage de pårørende som en central ressource for både borgeren og medarbejderne i det omfang den ældre og de pårørende ønsker det. Byrådet har godkendt politikken.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 4

Psykiatriske forløb får mere sammenhæng
Silkeborg Kommune: Både kommune og region er inde over, når psykisk syge har behov for henholdsvis støtte og tiltag, samt behandling. Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har længe arbejdet sammen i Psykiatriens Hus om ’Akut Døgn’ og vil nu gerne udvide samarbejdet. Silkeborg Kommune er frikommune frem til 2021 og kan derfor få lidt løsere tøjler. Byrådet har godkendt at sende en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om et forsøg, der gør det muligt styrke sammenhængen også rent organisatorisk.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 5

Investeringer på sygedagpengeområdet
Silkeborg Kommune: Antallet af borgere på sygedagpenge er steget i 2018. Byrådet har besluttet at investere i medarbejdere for at kunne sætte tidligere ind med hjælp helt ude på arbejdspladserne. Borgere med risiko for stress kan få hjælp til at mestre sit helbred og sine arbejdsopgaver og dermed undgå at blive sygemeldt. Også arbejdsgiverne kan blive vejledt om, hvordan de bedst støtter deres medarbejdere i at undgå eller reducere sygemeldinger. Tilbuddet er frivilligt, og det bliver arbejdspladser der efterfølgende skal henvise borgerne. Beregninger viser, at investeringerne vil mere end tjene sig mere end ind med 8,9 mio. kroner i besparelser perioden 2019-2022, fordi udgifterne til sygedagpenge falder.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 6

Øget samarbejde om ledige på kanten
Silkeborg Kommune: Beskæftigelses- og socialafdelingen er ind imellem involveret i at støtte og hjælpe ledige med komplekse problemer. Øget sammenhæng mellem de forskellige indsatser vil gavne borgerens muligheder for at komme videre i livet enten med ordinært job, uddannelse eller fleksjob. Byrådet har derfor besluttet at investere 1,6 mio. kroner om året de næste 4 år i 7 case-managers, der skal samle trådene og give afdelingerne øget viden om den samlede indsats. Beregninger viser, at investeringen tjener sig ind i 2020 og samlet set vil give besparelser på 7,5 mio. kroner, fordi udgifterne til offentlig forsørgelse og diverse indsatser falder.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 7

Integrationsråd fortsætter byrådsperioden ud

Silkeborg Kommune: Da byrådsperioden begyndte, besluttede byrådet at ændre integrationsrådet sammensætning og måde at arbejde på og så evaluere forsøget efter et år. Det har vist sig at alle er tilfredse med den nye model, så byrådet har besluttet at fortsætte med samme model og samme medlemmer resten af byrådsperioden. Udvalget består af 2 medlemmer udpeget af Byrådet, 1 medlem indstillet af boligforeningerne, 1 medlem indstillet af LO, 1 medlem indstillet af skolebestyrelserne, 1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteter i Silkeborg Kommune. 1 medlem indstillet af Frivilligcentret i Silkeborg Kommune, 1 medlem fra foreningslivet i Silkeborg Kommune, 2 medlemmer udpeget af AMU fra erhvervslivet i Silkeborg Kommune, borgere bosat i Silkeborg Kommune udpeget af AMU. Borgere fra 3. verdens lande tilgodeses i udpegningsperioden.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 8

Nyt kvarter nord for campingpladsen i Sejs
Sejs-Svejbæk: Silkeborg vokser, og Sejs-Svejbæk er et populært område. Nu har byrådet endeligt vedtaget en lokalplan, der skaber plads til alt 26 fritliggende parcelhuse og op til 105 tæt/lav eller etageboliger ved Borgdalsvej nord for Svejbæk Station og campingpladsen. En ny vej, Tværdalsvej, skal give adgang til boligerne og på sigt andre kommende boligområder. Forslaget har været i 8 ugers høring. Blandt kommentarerne var der ønsker om en bredere grøn kile ud mod Langdalsvej, og det er arbejdet ind i den endelige lokalplan. Der er et rigt dyreliv i området, og lokalplanen er derfor miljøvurderet. Der er stadig meget natur i området, så vurderingen er, at dyrelivet ikke bliver berørt. Byrådet har godkendt miljøvurderingen.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 11 og 10

Region Midtjylland nedlægger busruter
Silkeborg Kommune: Region Midtjylland har besluttet at nedlægge regionale busruter, der primært bliver brugt som til interne rejser i regionens kommuner i stedet for regionale rejser over kommunegrænserne. Det bør kommunerne selv stå for. Silkeborg Kommune er blandt de kommuner, der bliver berørt. Der stopper regional kørsel 3,8 mio. kroner. Byrådet har besluttet at overtage kørsel for 1,2 mio. kroner. Følgende ruter er berørt:

Sorring og Voel
Rute 112 Silkeborg-Sorring-Aarhus bliver nedlagt, men byrådet har besluttet at det stadig skal være busforbindelse fra og til Sorring. Indtil sommeren 2019 fortsætter kørslen som nu. Silkeborg, Aarhus og Skanderborg kommuner har bedt Midttrafik om at lave et forslag til kørsel fra Voel til Tilst. I Voel skal ruten passe med rute 223 og rute 223 til og fra Silkeborg og 3A (bybus) i Aarhus. Kommunerne foreslår, 2 dobbeltture om morgenen og 4 om eftermiddagen/aftenen. Det kommer til at koste Silkeborg Kommune omkring 700.000 kroner om året.

Fårvang
Rute 114 og rute 914X mellem Århus og Viborg over Hammel bliver nedlagt. Begge dækker Fårvang. Byrådet har valgt ikke at overtage kørslen, fordi antallet af passagerer er for lavt.

Ans
Rute 114 og rute 914X mellem Århus og Viborg over Hammel bliver nedlagt. Begge dækker Ans. Byrådet har valgt ikke at overtage kørslen, fordi antallet af passagerer er for lavt.

Hjøllund og Thorning
Rute 926X mellem Viborg, Nørre Snede og Vejle bliver nedlagt. Ruten dækker Hjøllund og Thorning. Byrådet har valgt ikke at overtage kørslen, fordi antallet af passagerer er for lavt.

Kjellerup og Levring
Rute 75 mellem Bjerringbro, Rødkærsbro og Kjellerup bliver nedlagt. Elever på Bjerringbro Gymnasium, har stadig flere muligheder for at komme til og fra Kjellerup med rute 73, 805 og 806 via Ans.

Salten og Virklund
Rute 110 mellem Silkeborg, Brædstrup og Horsens bliver nedlagt. Region Midtjylland flytter ressourcerne til en anden rute, der stander i Salten, nemlig rute 960X Silkeborg, Brædstrup og Horsens. Regionen forventer, at der vil være seks dobbeltture på hverdage og ture i weekenden på rute 960X. Region Midtjylland forventer også, at rute 960X stopper de samme steder i Salten, som rute 110 gjorde.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 14

Tryggere for cyklister

Silkeborg Kommune: 3 mindre projekter fra Cykelhandlingsplanen bliver gennemført i 2019. Det drejer sig om en 2-minus-1 vej på den del af Rustrupvej, der ligger i Gjessø, en dobbeltrettet cykelsti på Hammelvej i Skannerup og Sindingvej 2-18 i Skægkær. Byrådet har bevilget 1 mio. kroner i alt til de 3 projekter.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 15

Cykelkantbaner i Kjellerup
Kjellerup: I anlægsbudgettet for 2014 var der sat 2 mio. kr. til nye belægninger på Torvet og Skolegade. Men i 2017 oplyste lokalrådet, at de ikke ønskede mere anlægsarbejde i midtbyen, da byen har været igennem en omfattende kloakrenovering, hvilket har tæret på handelslivet. De mente, at midtbyen havde brug for fred for anlægsarbejde et godt stykke tid. Byrådet besluttede dengang at imødekomme ønsket og har nu besluttet at bruge på cykelkantbaner fra Astrupvej til Industrivej i Kjellerup.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 16

Kjellerupbanestien får en make-over
Lemming/Hinge: Kjellerupbanestien mellem Lemming og Hinge trænger til en kærlig hånd, og byrådet har derfor besluttet at frigive 1 mio. kroner til at beskære planterne på siderne af stien, afrømme muld, renovere rørunderføringer samt udlægge stabilgrus. Samtidig er det muligt at realisere de lokale borgeres ønske om en bedre forbindelse til Silkeborg for cyklister via banestien. Rækker pengene til det kommer der en mindre, grusbelagt p-plads med 6-8 pladser øst for Hinge til de bilister, der ønsker en gåtur på naturstien.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 17

Nye vand- og klimaplaner
Silkeborg Kommune: Der er behov for at udarbejde nye planer, der handler om vand og klima. Det gælder især en ny spildevandsplan, en ny vandforsyningsplan, en ny varmeplan og nye vandløbsregulativer. Byrådet har bevilget 1 mio. kroner til at igangsætte de aktiviteter, der er nødvendige for at få planerne på plads.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 18

Pleje af Natura 2000-områder
Silkeborg Kommune: Staten har udarbejdet planer for Natura 2000-områder, som kommunerne skal føre ud i livet. I Silkeborg Kommune er der 6 Natura 2000-områder og det er ikke muligt at få støtte til en del af de bundne plejeopgaver. Derfor har byrådet bevilget 2 mio. kroner til planerne gennemført. Projekterne handler om generel pleje på mere end 1000 hektar, at etablere 7 nye naturområder på 60 hektar i alt herunder Rigkær ved Salten å og genoprette naturen ved Sillerupvæld, der er et af landets største kildevæld.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 19

Silkeborg Forsynings forbrugerpriser i 2019
Silkeborg: Byrådet har godkendt Silkeborg Forsynings forbrugerpriser i 2019. Priserne er uændrede.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 20

Centralt rensningsanlæg ved Grauballe og Truust
Grauballe/Truust: I øjeblikket renser Silkeborg Forsyning spildevand 15 forskellige steder og nogle steder har utidssvarende anlæg. Silkeborg Forsyning kunne godt tænke sig et eller to centrale anlæg og har kigget nærmere på 6 mulige placering af et anlæg. Byrådet har valgt at arbejde videre med områder ved Grauballe og Truust. Renseanlægget på Søholt bliver til den tid nedlagt.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 21

Multibane i Fårvang

Fårvang: Horn-Fårvang Idrætsforening (HFIF) vil gerne have en multibane med kunstgræs. Banen skal ligge mellem klubhuset, Fårvang Hallen og Fårvang Skole, så også skolens elever kan få glæde af den i løbet af skoledagen. I øjeblikket er der en mindre asfalteret multibane på området. Bander og mål er for gode til bare at smide væk og tilhører skolen, så de kommer ind i skolegården i stedet. Horn-Fårvang Idrætsforening har søgt om tilskud på 418.444 kroner – halvdelen af projektets budget. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 22

Nyt Vestre Søbad nu
Almindsø: Egentlig skulle der i første omgang komme et nyt Østre Søbad, men Vestre Søbad brændte ned i oktober, så byrådet har besluttet at renovere/bygge nyt både ved Østre og Vestre Søbad. De to bade kommer til at ligne hinanden arkitektonisk. Det nye Vestre Søbad får samme faciliteter som før, dog vil der til forskel fra i dag blive etableret opvarmede vintertoiletter. Alt i alt kommer søbadene til at koste 13,6 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 23

Gjessø Stadion får nyt lysanlæg

Silkeborg Kommune: Idrætsanlægget i Gjessøs nye lysanlæg får LED-pærer og kommer til at koste 700.000 kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 24

Løbebane i Lemming bliver nedlagt
Lemming: Lemming idrætsforening vil gerne af med stadions løbebane, som ikke længere bliver brugt til atletik. Foreningen vil hellere have et større græsområde, der passer bedre sammen med foreningens aktiviteter. Det kommer til at koste 200.000 kroner at fjerne banen. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 25

Nye legeredskaber for 600.000 kroner
Silkeborg Kommune: Alle dagplejere i hele kommunen er blevet spurgt, hvad de synes om deres lokale legeplads og om de havde behov for at få noget ændret. Ud fra resultatet og de løbende inspektioner er der lavet en plan for at skifte og/eller renovere legeredskaber på 11 legepladser. Byrådet har bevilget 600.000 kroner til nye legeredskaber.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 26

Gødvad får kunstgræsbane
Gødvad: Når den nye hal og ny skole i Gødvad er bygget, er der til gengæld forsvundet boldbaner. Derfor har byrådet bevilget 5 mio. kroner til en ny bane med kunstgræs på Dybkær Idrætsanlæg.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 27

Regnskaber på daginstitutionsområdet
Silkeborg Kommune: I 2018 fik Fårvang en ny daginstitution, og der blev blandt andet etableret vuggestuepladser i Funder Kirkeby Børnehus, renoveret køkken i Hvinningdal Børnehus, Villa Columbus på Vestergade sat i stand, et nyt køkken i Skovbuen, akustiklofter i Skægkær Børnehave og renoveret køkken i Troldehøjen. Det samlede budget var på 23.800.000 kroner, men det kom til at koste 331.186 kroner mere. Byrådet har godkendt regnskabet og at merforbruget skal betales af de midler, der er sat af til drift af dagpleje og daginstitutioner.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 28

Ankestyrelsens afgørelser i klagesager om social service
Silkeborg Kommune: Ankestyrelsen har opgjort, hvilke sager Silkeborg Kommune har fået behandlet af Ankestyrelsen. På socialområdet betyder det, at der ud af de 84 afgørelser er blevet 23 sager hjemvist (27%) og 5 sager ændret (6%), og det er under gennemsnittet for Danmark. På børnehandicapområdet har der været 14 afgørelser, hvoraf 4 er blevet hjemvist (29%) og 1 ændret (7%), og ligeledes under gennemsnittet. På voksenhandicapområdet har der været 20 afgørelser, hvoraf 5 er hjemviste (25%) og 1 ændret (5%), som er lidt over gennemsnittet. Hjemviste sager er sager, der skal behandles igen pga. fx manglende informationer. Byrådet har taget opgørelsen til efterretning.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 29

Budgettjek og forventet regnskab for 2018
Silkeborg Kommune: Henover året er budgettet blevet tjekket hvert kvartal og korrigeret for mindre- og merforbrug og her ved årsskiftet er det endelige budget ved at tegne sig. Kort fortalt er der brugt 73,5 mio. kroner mindre i alt. 67,7 mio. kroner er på udgifter til service. Det er som regel, fordi igangsatte eller planlagte aktiviteter ikke bliver færdige i år. Det endelige regnskab bliver gjort op i løbet af januar.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 30 og 31

Garanti for Ans Idræts- og Kulturcenters lån 
Ans: Ans Idræts- og Kulturcenter er i gang med at udbygge omklædningsrum til varmtvandsbassin, toiletter til brugere af huset, 2 multirum til idræts- og kulturaktiviteter, 2 møde- og klublokaler til foreningerne i Ans samt lokaler til Ans lokalhistoriske arkiv. Samtidig vil AIKC gerne udvidet projektet med et depotrum. Silkeborg Kommune har tidligere stillet garanti for et lån på 2,2 mio. kroner, men det har vist sig at behovet for lån er større. Byrådet har godkendt lånet.
Ans: Når Byrådsmødet mandag 16. december, sag 32

Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018 – 2030
Silkeborg Kommune: Strategien for byrådets arbejde med visionerne for de næste 12 år er blevet til tre temaer, der sætter rammen for byrådets visioner. De tre temaer er attraktivitet og vækst, fællesskab og velfærd, outdoor og bevægelse. Byrådet har godkendt den nye udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018 – 2030
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 33

Svømmecenter bliver en selvejende institution
Silkeborg: Det kommende svømmecenter på Søholt bliver en selvejende institution på kommunal jord i stedet for en kommunal institution. Det betyder blandt andet at institutionen selv skal stå for at opføre, drive institutionen og i stedet betale husleje til Silkeborg Kommune, der på den anden side kan købe svømmetid mm. Silkeborg Kommune kan være medstifter. Byrådet kan have medlemmer i bestyrelsen, men de må ikke have ’bestemmende’ indflydelse.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 34

Stedfortræder for Venstre

Silkeborg: Kristoffer Møller Jensen fra Venstre var forhindret i at deltage på mødet på grund af sit civile arbejde. I stedet deltog 1. stedfortræder Bent Jensen. Stedfortræder kan deltage, hvis et medlem ikke kan komme på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption, og hvis medlemmet bliver forhindret af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.
Byrådsmødet mandag 16. december, sag 2

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen