Borgmesteren fremlægger første forslag til næste års budget

Borgmesteren fremlægger første forslag til næste års budget

Skoleområdet og børneområdet får et markant løft i de kommende år. Det fremgår af det første forslag til budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-22, som borgmester Steen Vindum fremlagde på byrådets årlige budgetseminar 14. og 15. august 2018.

Budgettet skal nu forhandles mellem byrådets partier, før det endelige budget skal vedtages i oktober.

– Vi har en god dialog i byrådet, og jeg fornemmer opbakning til fortsat at sikre, at vi har en robust økonomi og et budget i balance. Nu skal vi arbejde på at få en god budgetaftale med så bred opbakning i byrådet som muligt, siger borgmester Steen Vindum.

Silkeborg i vækst

Der bor i dag flere end 92.000 borgere i Silkeborg Kommune, og befolkningstilvæksten er nu så høj, at væksten er ved at være tilbage på det høje niveau fra før finanskrisen. 

Ledigheden er lav og lavere end både på landsplan og i Østjylland generelt, og udgifterne til forsørgelse ligger under landsgennemsnittet. Samtidig er beskæftigelsen høj og aktiviteten i samfundet er høj. Silkeborg Kommunes økonomi er således robust og gælden er lav.

– Der er mange ting i Silkeborg, som går rigtig godt, så vores forudsætninger er gode. Vi har dog også en række udfordringer, hvor vi bliver presset af stigende udgifter, siger Steen Vindum.

Pres på udgifterne

Nogle af de udfordringer, som byrådet drøftede på budgetseminaret var:

  • På børneområdet er det en positiv udfordring, at der kommer flere børn i daginstitutionerne, men det presser de fysiske rammer
  • På skoleområdet stiger udgifterne blandt andet til elever med særlige behov, og udgifterne stiger til elever, der vælger privatskoler og efterskoler
  • På ældreområdet vil antallet af ældre over 80 år blive næsten fordoblet frem mod 2030
  • På socialområdet kommer der flere og flere sårbare borgere med psykiske problemer eller psykisk sygdom
  • I det nære sundhedsvæsen håndterer Silkeborg Kommune stadig flere komplekse sygdomsforløb, hurtigere udskrivning fra sygehusene og færdigbehandling i borgernes eget hjem

Desuden er vedligeholdelsen af kommunens bygninger presset af økonomien.

Budget på godt 5 mia. kr.

I 2019 er Silkeborg Kommunes budget på ca. 5,5 mia. kr., hvoraf ca. 4,5 mia. kr. kommer fra skatter og resten fra forskellige statstilskud og udligninger.

Budgetaftalen mellem KL (kommunerne) og regeringen fastlægger, hvor meget kommunerne samlet må bruge på service og anlæg, for at kommunerne ikke økonomisk bliver straffet af staten. Silkeborg Kommune vil sammen med landets øvrige kommuner bidrage til at overholde økonomiaftalen.

I det første oplæg til budgettet for 2019 mangler Silkeborg Kommune 27,5 mio. kr. for at få balance mellem indtægter og udgifter, og i de følgende år er ubalancen større.

– Det er en af de udfordringer, vi skal have løst, siger Steen Vindum.

I budgettet er der indarbejdet en årlig effektivisering på 1 %. Skole- og børneområdet er dog friholdt fra denne reduktion i budgettet, og samtidig er der tilført områderne flere penge.

Skolerne og børneområdet løftes

– Vi har lovet at finde markant flere penge til skolerne og børneområdet i de kommende fire år, og det er indarbejdet i forslaget til budgettet, siger Steen Vindum.

I budgettet for 2019 får skole- og børneområdet tilført ekstra 20 mio. kr., og yderligere 20 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022, så skole- og børneområdet i 2022 er løftet 80 mio. kr. i forhold til niveauet i 2018.

Samtidig friholdes skole- og børneområdet for en årlig effektivisering på 1 %. Det svarer til en reduktion i budgettet på 15 mio. kr. om året fra 2019 eller i alt 60 mio. kr. i 2022. En reduktion i budgettet, som skole- og børneområdet undgår.

En del af de ekstra penge til skole- og børneområdet kommer fra forventede lavere udgifter til forsikrede ledige og til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet.

– Forenklet sagt betyder høj beskæftigelse og sunde borgere, at vi har penge til at løfte skolerne og børneområdet. Lav ledighed betyder færre udgifter til forsørgelse, og færre syge borgere betyder færre sundhedsudgifter. Det skaber et råderum til at løfte skolerne og børneområdet, siger Steen Vindum.

– Det, at vores borgere klarer sig godt og er selvforsørgende, betyder, at vi i 2019 har 43 mio. kr. mere til at finansiere vores udgifter på andre områder fx skole- og børneområdet.

Fortsat høj anlægsaktivitet

På budgetseminaret drøftede byrådet presset på anlægsbudgettet som følge af væksten i Silkeborg Kommune.

I budgettet er der anlægsinvesteringer for 292 mio. kr. inklusive energiinvesteringer og ældreboliger. I de kommende år vil kommunens anlægsaktiviteter også ligge meget højt.

De videre forhandlinger

Byrådet tilkendegav på seminaret, at borgmesterens forslag er et godt udgangspunkt for de videre forhandlinger om næste års budget.

– Stemningen er god, og vi taler godt sammen på tværs af partierne. Det er et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger, siger Steen Vindum.

Byrådet førstebehandler budgettet 18. september 2018, og andenbehandlingen og vedtagelsen af næste års budget sker på byrådsmødet 10. oktober 2018.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen