Borgmesteren fremlægger første forslag til næste års budget

Mange ting går godt i Silkeborg Kommune, men der er også udfordringer i næste års budget. På byrådets årlige budgetseminar 24. og 25. august 2017 fremlagde borgmester Steen Vindum det første forslag til budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-21.

Budgettet skal nu forhandles mellem byrådets partier og løsgængere, før det endelige budget skal vedtages i oktober.

– Vi har en god dialog i byrådet, og jeg fornemmer opbakning til fortsat at sikre, at vi har en robust økonomi med et budget i balance. Nu skal vi arbejde på at få en god budgetaftale med så bred opbakning i byrådet, som muligt, siger borgmester Steen Vindum.

– Der er mange ting, som går rigtig godt i Silkeborg Kommune, men vi har også udfordringer, som lægger et pres på vores udgifter. Jeg ser dog ikke uoverstigelige udfordringer, og byrådet skal nok finde løsninger, som også giver plads til ønsker i budgetforhandlingerne.

 

Budget på 5 mia. kr.

Kommunens budget for 2018 er på godt ca. 5 mia. kr., og i det første budgetoplæg skal der findes 11 mio. kr. for at få balance mellem indtægter og udgifter. Budgetaftalen mellem KL (kommunerne) og regeringen fastlægger, hvor meget kommunerne samlet må bruge på service og anlæg, så kommunerne ikke økonomisk bliver straffet af staten.

Silkeborg i vækst

Silkeborg Kommune oplever fortsat vækst i befolkningstallet. 1. juli 2017 rundede Silkeborg Kommune 91.602 borgere, og der er fødselsoverskud og et overskud af tilflyttere.

Samtidig falder ledigheden, og beskæftigelsen stiger. Ledigheden i Silkeborg Kommune er lavere end gennemsnittet i både Region Midtjylland og i Danmark som helhed. Byrådets investeringer i at få flere i job og uddannelse giver resultat, og antallet af ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge er faldet siden 2015.

Silkeborg Kommune oplever et byggeboom med et meget højt aktivitetsniveau både i det private og i kommunens byggeri. Salget af erhvervsjord satte rekord i 2016, og også 2017 tegner til at blive et godt salgsår for både erhvervsjord og boliggrunde.

Det er alt sammen med til at give kommunen en mere robust økonomi.

 

Pres på udgifterne

Byrådet drøftede en række udfordringer på driften, hvor kommunens økonomi er under pres.

En af udfordringerne er den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvor kommunen får overdraget nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, som tidligere blev løst på sygehusene.

På børneområdet er det en positiv udfordring, at der kommer flere børn i daginstitutionerne, men det presser de fysiske rammer.

Silkeborg – og Danmark generelt – oplever desuden en stigning i antallet af hjemløse og sårbare borgere.

Andre udfordringer blev også drøftet.

Fortsat høj anlægsaktivitet

På budgetseminaret drøftede byrådet desuden presset på anlægsbudgettet som følge af væksten i Silkeborg Kommune, og byrådet pegede på en række punkter, hvor det administrative oplæg til anlægsbudget skal tilrettes. I de kommende år vil kommunens anlægsaktiviteter også ligge højt.

På skoleområdet er der sat penge af til ombygning af Kjellerup Skole og til en ny Dybkærskole. Væksten i Silkeborg medfører også i de kommende år en række store investeringer på vejområdet, blandt andet omkring Center Nord og ved Søtorvet.

Byrådet har tidligere sat penge af til renovering af gågaderne i Silkeborg by, og drøftede renoveringen på budgetseminaret. Planen er at bruge 2018 til borger- og brugerinddragelse i udformningen, mens projektering og udbud kan ske i 2019 og anlæg i 2020. Også i mindre byer har byrådet sat penge af til forskønnelse fra 2018.

Byrådet fik desuden præsenteret de to projekter for et nyt svømmecenter og et nyt multicenter. Partierne vil nu drøfte projekterne, og de to projekter vil indgå i de videre budgetforhandlinger.

De videre forhandlinger

Byrådet gav på seminaret udtryk for, at borgmesterens forslag til budget er et godt udgangspunkt for de videre forhandlinger om næste års budget.

– Stemningen er god, vi taler godt sammen, og det er et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger, siger Steen Vindum.

Han fortsætter nu drøftelser med partierne og løsgængerne i byrådet om budgettet.

Byrådet skal førstebehandle budgettet 18. september, og andenbehandlinger er på byrådets dagsorden 12. oktober 2017.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top