Afgørelse om ikke-VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Voel Bæk

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at et projekt for vandløbsrestaurering i Voel Bæk ikke er VVM-pligtigt.

 Projektet ønskes gennemført på matr. nr. 13p, 10ø, 13h og 6m Voel By, Voel.

 

Afgørelse og begrundelse

Projektet er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – lovens bilag 2 pkt. 10 f regulering af vandløb.

Silkeborg Kommune har derfor screenet projektet for på den baggrund at kunne afgøre, om det på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af VVM-pligt.

Ud fra screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at projektet ikke forventes at få væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Silkeborg Kommune har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelsen

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Torsten Christensen på tlf. 8970 2083 eller på mail: tsc@silkeborg.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 2. september 2020. Klagevejledning finder du i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top