Miljøgodkendelse til Kingo Recycling A/S, F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg tages op til revurering

§19 tilladelse til etablering af nedgravet tankanlæg til hospitalssprit hos Nordic Sense, Mads Clausensvej 1, 8600 Silkeborg

En eventuel klage skal være Silkeborg Kommune i hænde senest d. 9. november 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune giver hermed tilladelse til etablering og drift af et nedgravet tankanlæg (dobbeltvægget tank på 100.000 liter) til Hospitalssprit 99,9% hos Nordic Sense, Mads Clausensvej 1, 8600 Silkeborg.

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 8970 1511 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat personer og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen er ikke registreret førend gebyret er betalt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget på klageportalen senest d. 9. november 2020.

Download afgørelsen

Tilladelse til nedgravet tank (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen