Forslag til lokalplan nr. 302

Forslag til lokalplan nr. 302

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 302 for et aflastningsområde på Storebæltsvej 10 og kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 26. maj 2020 vedtaget lokalplan nr. 302 for et aflastningsområde på Storebæltsvej 10 og kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort 2. juni 2020.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 302

Kommuneplantillæg nr. 10

Planernes indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt handelsområde på Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg – den tidligere Lynfrost-grund. Planen har til formål, at give mulighed for store butikker på grunden som supplement til den eksisterende handel i Nyborg. Samtidig skal planen sikre, at omdannelsen medvirker til at skabe en mere attraktive indgang til byen via Storebæltsvej.

Lokalplanen giver mulighed for en blanding af butikstyper på grunden, i alt 15.000 m2 detailhandel. Derudover kan der laves kontorer, restauranter, hotel mm. Planens bestemmelser skal sikre, at bebyggelsen langs Storebæltsvej er med til at skabe et mere bymæssigt præg, og en ny kile igennem grunden skal skabe kig fra Banegårdsalléen til Knudshovedkvarteret ved Gormsvej. 

Kommuneplantillægget har til formål at opdatere kommuneplanens mål, retningslinjer og rammer for detailhandel. Med tillægget ændres kommuneplanens handelsstruktur med udlægget af et nyt handelsområde på Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg – den tidligere Lynfrost-grund.

Kommuneplantillægget reviderer Kommuneplan 2017’s opslag om detailhandel i Nyborg Kommune. Med tillægget ændres således både kommuneplanens generelle opslag om detailhandel, de enkelte opslag for Nyborg, Ullerslev og Ørbæk samt en række rammeområder. Slutteligt udlægges med tillægget et nyt rammeområde for et aflastningsområde ved Storebæltsvej 10 i Nyborg, hvorved den hidtil gældende ramme for området aflyses.

Et ”aflastningsområde” er et begreb i planloven, der dækker over et område til store butikskoncepter, der ikke hensigtsmæssigt kan indpasses i de historiske bymidter på grund af butiksstørrelser, trafikale forhold og lignende.

Offentlighedsperiode og borgermøde

Planerne har været i høring fra 4. februar til 31. marts 2020. I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 44 høringssvar.

Se høringssvar og Nyborg Kommunes bemærkninger til høringssvarene herunder:

Alle høringssvar

Hvidbog

Høringsnotat

I forbindelse med høringsperioden blev der afholdt et åbent borgermøde på Bastionen i Nyborg 17. februar 2020. Nedenfor kan du finde præsentationerne fra mødet.

Slideshow Nyborg Kommune

Slideshow Region Syddanmark

Ændringer i forhold til forslaget

Planerne er på baggrund af høringssvarene ændret i forhold til de forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. .

Ændringerne til lokalplanen omfatter:

  • Ny paragraf, § 9, stk. 4: Det på Kortbilag 2 markerede beplantningsbælte må ikke fjernes. Beplantningsbæltet må suppleres med buske og træer af hjemmehørende arter. Hvis beplantningsbæltet overlapper med et areal, der ud fra et hensyn om støjbegrænsning skal be-nyttes til støjafskærmning kan beplantningsbæltet flyttes til umiddelbart syd eller nord for støjafskærmningen. I dette tilfælde reetableres beplantningsbæltet med en blanding af tæt-dækkende buske og træer i forholdet 1:1.
  • Ny paragraf, § 5, stk. 9: Belysning af parkerings-, manøvre- og servicekørselsarealer, her-under områder til varelevering, må ikke etableres så det medfører gener for de omkringboende.
  • Tilføjelse til § 6, stk. 12: Bygningsdele over 12,5 m må inden for byggefelt C ikke placeres nærmere lokalplangrænsen mod syd end 30 m, jævnfør dog stk. 14.
  • Tilføjelse til § 7, stk. 3: Sydvendte facadepartier på 15 m og derover nærmere lokalplan-grænsen end 30 m må ikke etableres uden beplantning eller materialeskift, der omfatter 40 % af facaden fordelt jævnt på hele facaden.
  • Tilføjelse til § 7, stk. 4: Sydvendte facader må ikke fremstå i materialer med en glansfaktor over 10.
  • Tilføjelse til § 8, stk. 5, pkt. 1 (”Skulpturelle elementer og kunst”): …Der må ikke etableres færre end 6 elementer pr. 50 m.
  • Tilføjelse til § 8, stk. 5, pkt. 1 (”Græs og solitære træer”…): …Der må ikke etableres færre end 4 træer og 6 beplantning i flytbare elementer pr. 50 m. For 50 % af de flytbare elementer med beplantning gælder, at beplantningen skal have en højde på min. 3 m ud over kummens højde.
  • Generelle tilføjelser til redegørelsen: Præcisering af, at illustrationer er eksempler på virkeliggørelse. Præcisering af en lokalplans (manglende) muligheder for at regulere nedrivning. Præcisering af løsning for støjafskærmning ved den planlagte kile.
  • Tilføjelse til redegørelsen: Byrådet ønsker at friholde byggeri på de væsentligste forurenede dele af Lynfrostgrunden for at kunne sikre en eventuel fremtidig oprensning, samt at der fortsættes arbejdet med at finde en løsning på at rense forureningen op, når/hvis der afsættes regionale eller statslige midler til opgaven. Samtidigt ønsker Byrådet, at der i forbindelse med byggeri indgås dialog med bygherrer omkring anvendelse af bæredygtige materialer og metoder i forbindelse med byggeri på grunden.

Følgende er ændret i kommuneplantillæg nr. 10:

  • Rammeteksten vedrørende Områdets anvendelse til ramme 1.C.10 ændres, så det fremgår, at minimumsbutiksstørrelsen er 750 m2 for udvalgsvarebutikker, dog med mulighed for butikker ned til 500 m2 for butikker, der forhandler køkkener og særlig pladskrævende varegrupper generelt.

Effekter for den eksisterende handel

Der er udarbejdet en række redegørelser for, hvordan ændringerne i handelsstrukturen påvirker de eksisterende handelsområder i Nyborg by, kommune og i nabokommunerne. En beskrivelse af resultaterne fremgår af de enkelte plandokumenter. De enkelte rapporter kan tilgås nedenfor.

Beregning af behov

Effekt af aflastningsområde på Storebæltsvej 10

Effekt af aflastningsområde på Nyborg Jern

Udbygningsaftale

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan nr. 302 er der indgået en udbygningsaftale mellem Nyborg Kommune og ejeren af Storebæltsvej 10, Storebæltsvej 10 Nyborg ApS, efter planlovens § 21 b.

Aftalen vedrører dels ombygning af krydset Storebæltsvej-Banegårdsalleen, hvortil vejadgangen til lokalplanområdet er. Dels etablering af stiadgange til lokalplanområdet.

Miljøvurdering af planerne

Planerne er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da det er planer inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og da de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg (lovens bilag 2, pkt. 10, litra b).

Der er derfor udarbejdet en miljørapport samtidig med udarbejdelsen af planforslagene. Miljørapporten beskriver de sandsynlige væsentlige miljømæssige påvirkninger inden for temaerne: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora, befolkningen og menneskers sundhed, vand og materielle goder, herunder arealforbrug.

Miljørapporten inklusive bilag har været offentliggjort sammen med planforslagene i høringsperioden. Efter høringsperiodens udløb er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der blandet andet beskriver, hvordan de indkomne høringssvar er behandlet, og hvordan, der er taget miljøhensyn i planforslagene. 

Du kan læse miljørapporten her

Du kan læse den sammenfattende redegørelse her

Jordforurening

Storebæltsvej 10 er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Region Syddanmark har på baggrund af frivillige undersøgelser og beregninger fra grundejer vurderet, at der ikke er en risiko for spredning af forureningen til Storebælt, herunder Nyborg Fjord. Regionen har afgjort, at der ikke længere vil være en offentlig indsats på lokaliteten i forhold til overfladevand. Det betyder også, at grunden ikke er prioriteret til oprensning.

Forureningsudbredelsen på grunden kan ses på nedenstående kort. I forbindelse med de væsentligste forureningskilder på grunden udpeges i videst muligt omfang område(r) i lokalplanen, hvor der ikke må etableres bygninger. Området/områderne friholdes til parkering med henblik på fremtidig håndtering og oprensning af forurening.

Kort 1

Kort 2

Nyborg Kommune vil skulle sikre, at der ikke er kontaktrisiko via en § 8-tilladelse på de arealer, der er alment tilgængelige, dvs. udenomsarealerne til et butiksområde. § 8- tilladelsen vil skulle gives med vilkår, der blandt andet sikrer en korrekt jordhåndtering, og at mennesker ikke kan få kontakt med den forurenede jord.

I lighed med andre byggerier indenfor den forurenede lokalitet vil kommunen i forbindelse med byggetilladelsen også skulle sikre indeklimaet i bygningerne. Der vil her blive stillet vilkår om afværgeforanstaltninger med det formål at eliminere påvirkningerne i indeklimaet som følge af jordforureningen.

Bæredygtighed

Ejeren af Storebæltsvej 10, der er omfattet af lokalplan nr. 302, har udarbejdet en oversigt over, hvordan man vil tænke bæredygtighed ind i et eventuelt fremtidigt byggeri på grunden. 

Du kan læse notatet her

Yderligere materiale

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af planforslag og planer til endelig vedtagelse er der udarbejdet præsentationsmateriale. Det kan tilgås nedenfor.

Præsentation til udvalget 20/01

Præsentation til udvalget 11/05

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne inkl. miljørapporten. Klage skal indgives senest 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen, dvs. senest 30. juni 2020.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen