Der er indgået budgetaftale for 2022

Efter høringsperiodens udløb den 16. september er der den 27. september indgået budgetforlig om Norddjurs Kommunes budget for 2022 – 2025.

Budgetaftalen er indgået mellem alle partierne i kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten.

Budgetaftalen indebærer, at alle stemmer for aftalen, og der bliver ikke stillet ændringsforslag til enkelte dele.

Den samlede budgetaftale kan læses i sin helhed her: Budgetaftale 2022-2025 (pdf).

Budgetaftalen for 2022-2025 er baseret på mål om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed samt FN’s verdensmål, som også var grundlaget for budgetaftalen i 2021.

Det værdimæssige fundament er Vores Norddjurs, som er kommunens organisations- og ledelseskodeks. Det er udarbejdet af medarbejdere og ledere i fællesskab og godkendt politisk i 2020. Vores Norddjurs skaber fælles sprog og ståsted i kraft af de fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Partierne er enige om at nedsætte skatten med 0,2 procentpoint til 26,1 % gældende fra 2022.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2022 er det aftalt at nedjustere anlægsudgifterne i budgetforslaget for 2022 med 1 mio. kr. på asfalt og 2 mio. kr. på IT-infrastruktur, og i stedet fremrykke investeringen til 2021.

Dette sker som et led i, at Norddjurs Kommune sammen med landets øvrige kommuner bidrager til, at de aftalte rammer for service- og anlægsudgifter overholdes, så kommunerne ikke rammes af sanktioner fra regeringen.

Budgetaftalen afspejler også, at vi nu har en genåbning af samfundet efter Covid-19, og der arbejdes på mange områder i organisationen med at videreføre de gode erfaringer, der er gjort under epidemien til gavn for fremtidens opgaveløsning, udvikling og styrkelse af arbejdsgange og fremgangsmåder. Desuden afsættes 0,6 mio. kr. til konkret at understøtte nye metoder og anden arbejdstilrettelæggelse på arbejdspladserne.

Med budgetaftalerne fra 2019 og frem er der skabt et solidt grundlag for Norddjurs Kommunes økonomi. Dette bidrager væsentligt til et positivt økonomisk råderum de kommende år.

Der er i budgetaftalerne for 2020 og 2021 politisk igangsat en række investeringer og velfærdsmæssige forbedringer for at bidrage til udviklingen i Norddjurs Kommune.

I aftalen for budget 2022 er følgende aftalt:

Økonomisk bæredygtighed

Grundlaget for budget 2022 er, at:

  • Det økonomiske råderum er 58 mio. kr. i 2022,
  • Anlægsrammen er på 143 mio. kr. i 2022, hvilket er en forøgelse på 28 mio. kr. ift. budgetaftale 2021.
  • Serviceudgifterne er øget med 26 mio. kr. i 2022.
  • Med budgetaftalen er der overordnet set i 2022-2025 strukturel balance i hvert år, hvis det ekstraordinære afdrag på kommunens ordinære lån og feriemidler i 2022 ikke medtages.

Social bæredygtighed

Aftalen giver mulighed for en fortsat forbedring af velfærdsområderne med investeringer i initiativer på flere områder.

På skole- og dagtilbudsområdet rummer aftalen bl.a. renovering og nybyggeri indenfor skole og dagtilbud, i form af bl.a. udbygning af Glesborg Skole, nybygning af Skovbørnehaven i Grenaa samt renovering af børnehaverne Landsbyen og Regnbuen i Grenaa. Aftalepartierne ønsker endvidere at sikre økonomisk stabilitet og kvalitetsløft af folkeskolen i Norddjurs. Den nærmere prioritering behandles i børne- og ungdomsudvalget.

På socialområdet rummer aftalen prioritering af midler til f.eks. et fagligt løft af medarbejderne, indsatser for at øge rekruttering og fastholdelse samt budgetudvidelse til håndtering af stigende udgifter til enkeltsager.

På sundheds- og ældreområdet er der prioriteret årlige puljer til f.eks. øget rengøring i plejecentre og til fremme af sundhed, med fokus på indsatser mod depression og angst som et led i sundhedsindsatser hos de mest sårbare borgere. Der er også prioriteret midler til etablering af en ny ældrebolighandlingsplan.

Med henblik på at sikre social bæredygtighed har aftalepartierne desuden prioriteret følgende:

  • Fokus på samskabelse og samarbejde mellem frivillige kræfter i foreninger, landsbyer og landsbyklynger, fonde og kommunen
  • Understøttelse af Københavns Universitets afdeling i Auning (Skovskolen)
  • Projektet ”Folkets fabrik i Mosebruget i Stenvad” samt ”Det Maritime Hus” i Bønnerup
  • Understøttelse af arbejdet med fondsstøttede projekter samt langsigtede strategiske opkøb af naturarealer og bygninger.

Miljømæssig bæredygtighed

I budgetaftalen bygges videre på det politiske grundlag, der blev skabt i 2020 og 2021 med blandt andet vild med vilje. Med budgetaftalen for 2022 markeres der, at Norddjurs Kommune ønsker at være i front på klimasikring. Aftalepartierne vil således deltage i DK2020.

Samtidig igangsættes arbejdet for alvor med klimaprojektet mod havvand i Grenaa by, hvor Norddjurs Kommune med tilskud fra Realdania arbejder med projektet ”Grenaa – næse for vand” i tæt dialog med Grenaa Havn, Aqua Djurs, borgere og øvrige relevante parter.

Der afsættes også midler til etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger. 

Understøttelse af Norddjurs i udvikling

Aftalepartierne vil arbejde for, at forbedringerne ifm. Infrastrukturforliget fremrykkes, at omfartsvejene sikres at blive 2+1, og at der gennemføres forundersøgelse for 2+1 af de strækninger frem til Grenaa, der endnu ikke er med i forliget.

Partierne er enige om at understøtte udviklingen af et campusspor med afsæt i regeringens målsætning om at placere uddannelsespladser lokalt. Desuden er målet at fortsætte arbejdet med den attraktive bymidte i Grenaa. Kommunalbestyrelsens beslutning om køb af det tidligere dommerkontor på Nytorv skal ses i den sammenhæng og indgå i oplægget.

For at understøtte den positive udvikling, som Norddjurs Kommune i øjeblikket oplever på byggerier, er aftalepartierne desuden enige om, at der i budget 2022 afsættes midler til byggemodning/køb af areal i Grenaa og Auning.

Borgmester Jan Petersen udtaler:

Norddjurs Kommune er økonomisk et bedre sted i dag, og jeg er glad for, at en samlet kommunalbestyrelse nu står bag budget 2022, hvor sund økonomi forenes med forbedringer i velfærden, en klar grøn retning og omfattende investeringer.
Vi skal bruge vores økonomi klogt, og det er budgetaftalen udtryk for.

Hans Fisker Jensen fra Socialdemokratiet udtaler:

”Jeg synes, at det er et godt budget med mange gode ting. Særligt vil jeg fremhæve udbygningen af Glesborg Skole med tre klasselokaler. Det skal give borgerne i midten en tryghed om, at der er og bliver en overbygningsskole i midten.”

Kasper Bjerregaard fra Venstre udtaler:

”Venstre er tilfredse med den indgåede budgetaftale, der giver mulighed for investering i en ny skovbørnehave i Grenaa og flere midler til ældreområdet. Samtidig med at der igen er plads til at sænke skatten.”

Steen Jensen fra Dansk Folkeparti udtaler:

”DF sender budgetaftalen velafbalanceret afsted med forbedringer over hele linjen uden, at der gambles med økonomien fremadrettet. Der betales af på gælden, og kommunekassen holdes på et fornuftigt niveau. Borgerne kan fremover sove lidt bedre om natten.”

Jens Meilvang fra Liberal Alliance udtaler:

”Det er et fint budget, hvor vi får styrket kernevelfærden samtidig med, at vi får afdraget på gæld og får sat midler af til veje og bygninger. Derudover er vi tilfredse med de erhvervsmæssige tiltag, budgettet peger i retning af samt, at skatten igen får et dyk ned.”

Benny Hammer fra Konservative udtaler:

”Det er et budget med mere velfærd på næsten alle hylder – og både på drift og på anlæg – på baggrund af bred enighed. Vi kan samtidig sænke kommuneskatten og kommunens kassebeholdningen, hvilket også er positivt.”

Aleksander Myrhøj fra Socialistisk Folkeparti udtaler:

”Der er tiltrængte investeringer i børnehaver/skoler, en ny skovbørnehave, og der tilføres fortsat flere pædagoger til børn/unge. Med vild natur, flere cykelstier og ladestandere er budgettet et godt fundament for fremtiden. SF havde gerne set en nybygning af børnehaven Landsbyen og et farvel til effektiviseringsbidraget.”

Ulf Harbo fra Enhedslisten udtaler:

”Vi er glade for at være med i en budgetaftale, hvor vi bl.a. får 10 mio. til skolerne, ny skovbørnehave, flere natur og klimatiltag, outdoorpuljen, cykelsti, styrkelse af ældreplejen, klasselokaler til overbygningen på Glesborg Skole og et stort afdrag på vores gæld, så vi kan få råd til mere velfærd i de kommende år.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen (A), mobil: 27 85 24 51

Hans Fisker Jensen (A), mobil: 23 83 74 65

Kasper Bjerregaard (V), mobil: 51 23 86 14

Steen Jensen (O), mobil: 28 60 67 85

Jens Meilvang (I), mobil: 24 24 16 00

Benny Hammer (C), mobil: 40 32 19 84

Aleksander Myrhøj (F), mobil: 23 82 33 54

Ulf Harbo (Ø), mobil: 61 65 13 83

 

Nyhedsdato: 28.09.2021

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top