Offentligt udbud: Totalrådgivning – skybruds- og sikker skolevejsprojekt

Projektet er et kombiprojekt, bestående af både et medfinansierings- og et spildevandsprojekt. På HOFORs del af projektet, indgår HOFOR selv en rådgiveraftale, separat fra nærværende rådgiveraftale. De hydrauliske løsninger i skybruds- og sikker skolevejsprojekt på Skellet vil som udgangspunkt udføres som medfinansieringsprojekt, med TMF som bygherre/ordregiver, herefter navngivet ”Projekt Skellet”. Skulle dele af den hydrauliske løsning under projektering vise sig ikke at kunne overholde retningslinjerne for medfinansieringsprojekter, vil disse overgå til at blive udført som spildevandsprojekter med HOFOR A/S som bygherre/ordregiver med mulighed for at anvende nærværende rådgiveraftale, med HOFOR som ordregiver. Dette kan evt. medføre ændringer i ATR-skemaerne efter aftaleindgåelse.

Projektet 100229, Projekt Skellet, omfatter flere delopgaver, der samtænkes og samprojekteres til en helhedsorienteret løsning.

Projektet består af et skybrudsprojekt, et sikker skolevejsprojekt og et genopretningsprojekt.

Skybrudsprojektet er en del af den samlede skybrudsløsning i skybrudsgrenen ’Gåsebækrenden’ og har til formål at håndtere skybrudsvand fra området, som ledes til lokal opmagasinering i projektområdet, samt hverdagsregn, som vil blive nedsivet lokalt eller ledes forsinket til kloak. Skybrudsprojektet er et kombiprojekt, bestående af både et medfinansierings- og et spildevandsprojekt. Medfinansieringsprojektet består af en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej. Denne del finansieres af medfinansieringsmidler og forvaltes af Københavns Kommune. Her er det Københavns Kommune der er bygherre. Spildevandsprojektet består af forsinkelse i form af skybrudsledning/rørbassin. Denne del finansieres og forvaltes af HOFOR. Her er det HOFOR, der er bygherre.

Sikker skolevejsprojektet består i at forbedre forholdene for cyklister og gående omkring Ålholm Skole. Dette ved etablering af trafikal fredeliggørelse af Vibeholmen, sikker krydsning af Skellet, kys og kør tiltag langs Skellet og fleksibel cykelparkering ved Ålholm Skole.

Genopretningsprojektet består i en 1:1 genopretning af udvalgte vej- og fortovsstrækninger på Skellet, til nutidig standard.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top