Planforslag for Sundhedshus i Hundige

banner_sundhedshus_1.jpg

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Planforslag for Sundhedshus i Hundige

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan 11.53 for Sundhedshus ved Hundige Allé 11

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 56.500 m2. Området ligger ved Hundige Allé 11 i Hundige.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver bl.a. mulighed for etablering af et Sundhedshus ved Hundige Allé 11 samt at området kan anvendes til offentlige formål.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 11.53 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Offentlig fremlæggelse

Planforslaget er den 13. august 2019 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse. Planforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 23. august til den 4. oktober 2019.
Planforslaget kan ses på www.greve.dk/planer.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller høringssvar til den fremlagte plan, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, så de er modtaget senest den 4. oktober 2019.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommene, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens §17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 23. august 2019, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog senest til den 23. august 2020.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen