Lokalplan for Boliger på Solviften i Hundige

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplan for Boliger på Solviften i Hundige

Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 11.52 – Boliger på Solviften i Hundige.

Byrådet har den 12. november 2018 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 19. november 2018.

Lokalplanområdet

Lokalplanen omfatter et bebygget byzoneareal på ca. 53.900 m2. Hele området omfatter den tidligere Tjørnelyskole.
Lokalplanområdet afgrænses mod øst og syd af Lillevangsvej og Kildebrøndevej, mod vest og nord af Tjørnelystien, som ligger op til Køge Bugt motorvejen og rækkehusbebyggelsen Tjørnelyparken.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at lokalplanområdet kan omdannes til boligformål.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Planen er vedtaget med flere mindre ændringer i forhold til forslaget.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 17. december 2018. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra offentlig bekendtgørelse, dvs. inden den 19. maj 2019, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 11.52 – Boliger på Solviften i Hundige kan ses på Greve Kommunes Lokalplanportal

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top