Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017

Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal på omkring 4,5 ha op til landsbygrænsen, sydvest for Karlslunde Landsby.

Baggrunden for planforslagene

Lokalplan nr. 14.44 for ny kirkegård i Karlslunde Landsby er udarbejdet for at sikre tilstrækkelig plads til fremtidige urne- og kistebegravelser, da hele Karlslundeområdet på baggrund af den befolkningsmæssige udvikling bliver udbygget med nye boliger.
Det drejer sig f.eks. om Langagergård plejecenter, større udbygning på Langagergård-området og perspektivarealet vest for Karlslunde, som også kan benyttes til boliger i fremtiden. Behovet for nye gravpladser kan derfor på sigt ikke rummes indenfor den eksisterende kirkegård ved Karlslunde Kirke.

Lokalplanens indhold

Lokalplanens intentioner er at muliggøre en udvidelse af udvidelse af den eksisterende kirkegård til Karlslunde Kirke. Kommuneplantillægget muliggøre dette.

Lokalplanen skal sikre, at kirkegården anlægges, så det passer ind i de landsbymæssige og landskabelige omgivelser, herunder skal indsigten til Karlslunde Kirketårn bibeholdes. Lokalplanen giver konkret mulighed for etablering af gravpladser og en bygning til graverfunktionen og til besøgende i forbindelse med begravelser og bisættelser. Lokalplanen kan ses her

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 14.44 for Ny Kirkegård i Karlslunde Landsby er der blevet udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 4, idet lokalplanens anvendelse som kirkegård ikke dækkes af den gældende kommuneplanramme 5L1, der udlægger området til landområde.

Kommuneplantillægget sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 14.44 bliver omfattet af en ny kommuneplanramme 5O1 med anvendelsen offentlig formål, og med den specifikke anvendelse ”Kirkegård”. Kommuneplantillægget kan ses her

Retsvirkning

Efter offentliggørelse af den endelige lokalplan må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når de bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via Klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top