Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 13.50 for Boliger ved Karlslunde Station

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 13.50 for Boliger ved Karlslunde Station

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 13.50 for Boliger ved Karlslunde Station.

Byrådet har den 5. oktober 2020 vedtaget ovennævnte lokalplan.

Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 21. oktober 2020.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget byzoneareal på i alt ca. 9.300 m2.

Arealet ligger mellem Langagergård Plejecenter og Karlslunde Centret.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af nye etageboliger i op til 4 etager, med et samlet etageareal på 8.370 m2.

De enkelte etagehuse danner i sin form, et indre ”gårdrum” som kan anvendes til ophold, torv, parkering og stiforbindelser.

Ændringer i forhold til lokalplansforslaget

Der er foretaget ændringer af planforslaget i forhold til en ny separat vejadgang til de nye boliger, derudover er der fortaget nogle småændringer.

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når det bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 18. november 2020. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 21. april 2021, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan 13.50 for Boliger ved Karlslunde Station kan ses på Lokalplanportalen

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik og Miljø på tlf. 43 97 96 40

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top