Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde.

Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet.

Lokalplan nr. 12.50 indberettes endeligt til PlandataDK med ikrafttrædelsesdato den 21. oktober 2020.

Lokalplanen kan fra denne dato også ses på Greve Kommunes hjemmeside: www.greve.dk/lokalplaner.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter arealerne i en zone på 100-250 meter på begge sider af den 8,5 km lange Strandvej. Hermed strækker lokalplanen sig fra kommunegrænsen mod Ishøj i nord til kommunegrænsen mod Solrød i syd.

Lokalplanens indhold og intentioner

Lokalplanens intention er at sikre områdets eksisterende åbne bebyggelseskarakter med luft mellem bygningerne, at bevare områdets grønne og blå kvaliteter samt sikre muligheden for, at området kan udvikle sig robust og tidssvarende.

Der er udarbejdet én samlet lokalplan for området for at skabe klarhed og fremhæve fælles træk.

Lokalplanen kan findes her: www.greve.dk/lokalplaner.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde har været i offentlig høring fra den 7. maj til og med den 2. juli 2020. I høringsperioden er der indkommet 80 høringssvar, som Greve Kommune har gennemgået og vurderet. Høringssvarene har givet anledning til enkelte præciseringer og tilføjelser til lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 18. november 2020. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 21. april 2021, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top