Massiv investering i central kernevelfærd: Børn, unge og ældre

Mandag aften indgik Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale om, hvordan næste års “husholdningspenge” skal fordeles i Faxe Kommune.

For den enkelte skatteyder er der flere penge til egne valg i form af en sænkning af skatten med 0,2 procent til 25,8 procent i 2021.

Men der er masser andet godt i vente. Ikke mindst, fordi der nu er afsat midler, så der vil være stabilitet inden for de helt centrale velfærdsområder. Ikke mindst skoleområdet og indsatsen omkring børn og unge fylder godt i den politiske prioritering. 

Det er et budget med fokus på sikker drift – faktisk også uden at optage nye lån – og en politisk aftale om at håndtere stigende udgifter i de kommende år i det daglige udvalgsarbejde.

Flere børn skal klare sig godt

Særligt børne- og uddannelsesområdet får et markant løft i 2021.

Der er 14,5 millioner kroner til specialområdet på skolerne, ud over de 14,6 millioner, som er investeret ekstra fra 2020. Der er 6 millioner til blandt andet til flere chromebooks, AULA, it-værktøjet “Min uddannelse” og andet, som hidtil er betalt af skolernes drift – og som dermed faktisk gik fra skolens kerneområde, nemlig undervisning. 

Og så bliver der sendt tre millioner i retning af renovering af legepladser på skoler og i dagtilbud.

– Vi fortsætter med indsatserne “Børn i Fællesskaber” og “Fælles om forebyggelse”, for vi skal lykkes med at støtte børn bedst muligt, så de mestrer deres eget liv og så flere af dem bliver en del af det store fællesskab i skolen. Fælles om forebyggelse er allerede godt i gang, og det glæder mig, at vi nu også afsætter 6,5 millioner til at ombygge og istandsætte kollegiebygningen til personalet inden for de gode indsatser, siger borgmester Ole Vive.

Robust budget på socialområdet

Skoleområdet er ikke det eneste, som får et løft.

Aftalen om næste års budget sikrer en robust økonomi på socialområdet, så man kan imødegå den øgede tilgang af borgere til området.

Her bliver der nemlig tilført 30 millioner kroner. Men så er der også givet håndslag på at lægge hårdt arbejde i en indsats for at dæmme op for himmelflugten på udgifterne inden for det sociale område.

Sløjfede tiltag vender tilbage

Parterne bag aftalen er enige om, at sende 7,7 millioner afsted til flere hjælpemidler, og til en værdig pleje og omsorg til det stigende antal plejekrævende borgere.

Klippekortordningen for borgere i eget hjem bliver bevaret, og aktivitetsmedarbejdernes og netværksmedarbejdernes værdifulde indsats under værdighedspuljen holder man også fast i.

Der bliver ansat en ernæringsvejleder, så man kan fastholde fokus på de ældres ernæring og den livskvalitet, som et nærende, sundt måltid mad giver.

Desuden får Æblehaven i Faxe et øget driftstilskud til udvendig vedligeholdelse og øget administration.

Udvikling og bosætning

– Faxe Kommune har stort potentiale for bosætning. Derfor skal vi også fortsat understøtte fritidslivet i kommunen. Vi fortsætter opsparingen til en ny svømmehal i Haslev, vi gør de indledende øvelser, så Haslev Tennisklub kan bygge en tennishal, og vi sætter penge af til en multibane i Terslev, siger Ole Vive og tilføjer:

– Vi er også enige om at sætte midler af til byggemodning – for eksempel til udstykning af parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads. Investeringen er fleksibel, så vi kan prioritere cykelstier og nye veje, når det er nødvendigt. På den måde skaber vi sammenhæng mellem det nye og det eksisterende.

Vigtig fremtidssikring af infrastruktur

Parterne bag aftalen er enige om, at der skal etableres en omfartsvej fra Ny Ulsevej til Køgevej i Haslev. Den skal trækkes væk fra det nærliggende boligområde og mod øst – det vil give plads til et nyt kombineret bolig- og rekreativt område. 

– Med omfartsvejen trækker vi tung trafik væk fra Bråbyvej og Køgevej, og vi fremtidssikrer en væsentlig del af Haslev bys infrastruktur, samtidig muliggør vi byudvikling, siger borgmester Ole Vive og tilføjer:

– Vi afsætter også fremadrettet midler til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen i Ulse, så vi sender Staten og Vejdirektoratet det signal, at vi prioriterer projektet, og at vi mener det alvorligt. 

Røgfri arbejdstid

Parterne er enige om, at kommunen begynder en proces i samarbejde med medarbejderne, Hoved Medarbejderudvalget og de faglige organisationer om, at Faxe Kommune skal have røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021. Der er afsat yderligere midler til rygestopkurser.

– – – –

Udtalelser i forbindelse med budgetaftalen

Michael Rosendahl (Venstre):

Vi har aldrig afsat så mange penge til anlæg og velfærd, som vi gør i dette års budget. Vi tilfører folkeskolen og socialområdet store beløb til at rette op på budgetterne, så vi fremover kan give borgerne en stabil service og en god skole. Jeg er rigtig glad for, at vi også får gjort noget ved trafiksituationen i Haslev. Vi fortsætter med store investeringer i cykelstier, fortove og broer, og vi giver vores udendørs faciliteter på daginstitutionerne et løft. Det glæder mig også, at vi har fundet penge til at kunne sætte skatten ned med 0,2 procent, så vi nærmer os de kommuner, der ligger omkring os.

Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti):

I DF er vi meget tilfredse med, at forliget både adresserer de store anlægsspørgsmål, med beslutningen om anlæggelse af en østlig omfartsvej mellem Ny Ulsevej og Køgevej, jævnfør det initiativ vi tog i 2018, og samtidig afsætter ekstra midler til de mange små og mellemstore projekter i Trafikhandlingsplanen. Samtidig afsættes et betydeligt beløb til den forbedring af vedligeholdelse af kommunens vejnet, der har været meget efterspurgt af borgerne.
Vi glæder os endvidere over, at indsatsen på klima- og miljøområdet intensiveres, samt det øgede fokus på de velbegavede elever i skolen.

René Tuekær (Lokallisten):

Lokallisten synes, at budget 2021 gavner mange borgere. Servicerammen og anlægsloftet er udnyttet og personskatten får et lille hak i nedadgående retning og yderligere opsparing af kommunens kassebeholdning.
Lokallisten glæder sig over nedsættelsen af et ungdomsforum, som minder om et fælles elevråd for hele Faxe Kommune.
Lokallisten har bestræbt sig på at komme hele kommunen rundt og kan blandt andet nævne renovering af Vinkældertorvet i Faxe. I Faxe Ladeplads kan nævnes sauna med omklædningsrum samt opgradering af Strandparken. I Haslev har vi afsat penge til renovering af kunststof-fodboldbaner og belysning af Stadionvej ved Haslev Fodboldklub.

Mikkel Dam (Liberal Alliance):

I Liberal Alliance er vi glade for det indgåede budgetforlig. Vi har erkendt, at det har været svært at få enderne til at nå sammen, hvor der i grove træk er givet og taget. Det har været magtpåliggende for os, at skolerne får en betydelig opkvalificering. Det har resulteret i, at almenområdet har fået et større rådighedsbeløb, vi afsætter midler til forbedret indeklima samt tilfører hele 14,5 millioner kroner på specialområdet. Dette skal gerne resultere i mere retvisende budgetter på skoleområdet.
Jeg er stolt over, at vi laver et “hattrick” på skatteområdet – vi sænker nemlig skatten for tredje år i træk i Faxe Kommune. Det er altid et mål for Liberal Alliance, at det skal være bedre og billigere at være borger i Faxe Kommune.
Andre vigtige prioriteringer for Liberal Alliance er: Renovering af legepladser på dagtilbud, vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer og elevrepræsentanter og en særskilt pulje til fælleselevrådet.
Jeg er glad for, at der er afsat penge til en masse gode anlægsprojekter.

Michael Christensen (Det Konservative Folkeparti)

Jeg er glad for, at vi for vores skoler – i en tid med lavere elevtal – har fundet ekstra penge, både til specialområdet og almenområdet.
Jeg vil gerne fremhæve, at vi etablerer en pulje til understøttelse af lokale initiativer for at styrke turisme og erhverv i Faxe Kommune. Vi har også etableret en pulje på 4 millioner kroner i 2021 til at realisere energibesparelser i kommunale bygninger.
På foranledning af Det Konservative Folkeparti afsætter vi nu konkret penge til etablering af motorvejsramper ved Ulse. Det er et vigtigt signal til Christiansborg om, at vi nu er klar til en videre dialog om disse ramper.
Det glæder mig, at vi også yderligere undersøger mulighederne for flere lokale, billetfrie busser i lighed med rute 266. Mange kommuner er netop kommet til den konklusion, at det er for dyrt at opkræve billetter og har omlagt lokale ruter til billetfri drift.
Jeg synes, at vi har fundet en afbalanceret løsning på etablering af en ny østlig vej ved Haslev til aflastning af den tværgående trafik, herunder især den tunge trafik. Samtidig prioriterer vi trafiksikkerheden på for eksempel Bråbyvej i Haslev.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top