Ingen VVM-screening af gyllebeholder på Præstøvej

Vi har i forbindelse med sagsbehandlingen modtaget en række henvendelser, som drejer sig om, hvorvidt gyllebeholderen skal VVM-screenes efter miljøvurderingsloven som et affaldsoplag eller som anlæg til intensiv husdyravl.

Formålet med en VVM-screening er – ganske kort fortalt – at vurdere, om et givent projekt må forventes at have en væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø (herunder natur, landskab, grundvand og gener i form af støj og lugt). I sagens indledende stadie, kunne vi ikke afvise, at en screening skulle foretages, på samme vis som andre gyllebeholdere til biomasse i Faxe Kommune ligeledes er blevet screenet.

Efter at have gennemgået sagens nærmere detaljer, er Center for Plan & Miljø dog nået frem til, at gyllebeholderen ikke skal screenes.

Det skyldes, at anvendelsen af biomassen ikke opfylder de betingelser der skal til, for at projektet skal behandles som et affaldsoplag efter miljøbeskyttelsesloven, som det har været tilfældet med andre sammenlignelige beholdere i kommunen.

Derimod skal gyllebeholderen anvendes af én bruger på samme ejendom og derfor skal beholderen behandles efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det følger af husdyrbrugloven, som husdyrgødningsbekendtgørelsen udspringer af, at alle projekter omfattet af disse love ikke skal undergå VVM-screening.

Da sagen har fået meget opmærksomhed den seneste tid, har kommunen fået lavet en uvildig advokatvurdering, med det formål konkret at få klarlagt, om vores vurdering er korrekt, eller om vurderingen burde have været anderledes.

Denne uvildige advokatvurdering konkluderer, at Faxe Kommunes vurdering af, at gyllebeholderen ikke skal VVM-screenes er korrekt. Konklusionen understøttes ligeledes af et notat udarbejdet af Miljøstyrelsen, som i en mere generel betragtning vurderer det samme.

Det betyder, at gyllebeholderen skal opnå en landzonetilladelse efter planloven og at gyllebeholderen skal anmeldes og i øvrigt behandles efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Alle borgerhenvendelser vil indgå i den videre sagsbehandling.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top