Budgetaftale på plads i Faxe Kommune

Borgmester Ole Vive har nu lukket aftalen om det budget, han i løbet af processen har betegnet som “det sværeste budget, han har arbejdet med i sin borgmestertid”.
 
19 ud af byrådets 25 medlemmer er med i aftalen: Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Haslev///Faxe-Listen og løsgænger Lars Folmann står sammen om aftalen.
 
– Jeg er glad for det brede samarbejde og det konstruktive og gode forhandlingsklima, der har været. Det er en aftale, som tilstræber at værne så godt som overhovedet muligt om kernevelfærden i en hammer svær økonomisk situation, siger borgmester Ole Vive.
 
– Budgettet vil trække store veksler på medarbejderne og vores organisation. Vi har truffet beslutning om at skære ned på administrationen – det vil sige, at vi er har været nødt til at finde besparelser nogle steder for at friholde andre områder, blandt andet områder, man kan betegne som tættere på den enkelte borgers hverdag, fortæller Ole Vive.

Børneområdet

Budgettet har ifølge borgmesteren et helt nødvendigt, fornyet politisk fokus på flere områder, blandt andet børn- og ungeområdet, hvor byrådet mener, at kommunen ikke har fået nok ud af de seneste års Fælles om Forebyggelse, som i 2020 fik tildelt 16 millioner kroner om året.
 
– Vi skal ganske enkelt tidligere ind med indsatser, og de skal være mindre indgribende. Men vi må konstatere, at vores kommune bruger cirka 50 millioner kroner mere på det specialiserede børneområde, end kommuner vi sammenligner os med. Det er vi nødt til at forholde os til, siger Ole Vive.

Folkeskolen

På skoleområdet kommer der også til at ske nyt.
I første omgang som en politisk beslutning, der dog skal gennem en høringsproces – som der i aftalen tages forhold for. 
Det er blandt andet besluttet at:
•    Tre skoledistrikter bliver til to.
•    Nordskovskolen og Sofiendalskolen bliver henholdsvis skole for 0.-6. klasse og 7.-9. klasse
(hvilken skole der bliver for udskolingen handler blandt andet om en gennemgang af bygningerne – herunder med særligt fokus på faglokalerne – så det er ikke lagt fast endnu).
•    Der skal klasseoptimeres på skolerne i det vestlige distrikt, og der skal udarbejdes nye kriterier for klassedannelse.
– Vi bevarer Terslev Skole, som ellers var i spil. Men vi ønsker at sende et klart signal til lokalbefolkningen om, at de skal betragte Terslev Skole som den lokale folkeskole. Med andre ord: Bak op, siger borgmesteren.
 
Partierne bag aftalen vil også have set på kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Plejehjem

– På samme måde skal vi også se på kapaciteten på vores plejehjem, og vi vil lave en ny plejehjemsstruktur, siger Ole Vive.
 
Nogle af kommunens plejehjem er meget små, og samtidig har Faxe en overkapacitet af plejeboliger. En ændret plejehjemsstruktur – som altså også kommer til at betyde lukning af et eller flere plejehjem – skal give kommunens ældre, plejekrævende borgere de bedst mulige vilkår.
Det er afgørende, at den nye plejehjemsstruktur skal give optimale, faglige betingelser, hvilket også giver attraktive arbejdspladser og muligheder for at gøre brug af mere teknologi, hedder det i aftaleteksten.

Ramper og erhverv

Et fortsat stærkt fokus på erhvervsudvikling og hurtig og smidig understøttelse af erhvervslivet er også en del af aftalen.
Derfor skal der nedsættes en hurtigt arbejdende task-force, hvor administrationen og udvalgte politikere deltager. Der skal være fokus på at etablere nye former for partnerskaber og alternative modeller for finansiering.
 
Ifølge aftalen holder aftaleparterne fast i ambitionen om etablering af nordvendte motorvejsramper ved Ulse.

Svømmehal i Haslev

En svømmehal i Haslev har væsentlig betydning for skole- og fritidslivet i hele Faxe Kommune.

Den eksisterende har ikke lang levetid tilbage. Derfor skal bestræbelserne på at bygge en ny svømmehal fortsætte. Det skal ske med en model for etablering, hvor både finansiering, anlæg og drift skal ske sammen med tredjepart.
I den model vil størstedelen af anlægs- og finansieringsomkostningerne være i 2028 og 2029.
Håbet er at byggeriet kan begynde i 2027.
 
 
Udtalelser fra gruppeformændene

 

Dorthe Adelsbech, Venstre
– Vi kiggede ind i et budget, hvor der var udsigt til drastiske skridt på børneområdet.
Med fælles indsats har vi formået at fjerne mange af de grimme tidsler, undgået skolelukninger og holdt hånden under kernevelfærden. Det er et stramt budget, som vi har indgået, men det er et budget i balance, som også giver os mulighed for at kigge fremad.
 
Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti:
– Det er positivt, at vi på anlægsområdet er kommet omkring en hel del små og mellemstore projekter, herunder glæder det os, at der leves op til budgetaftalen for 2022, hvorved der sikres en sammenhængende fortovsstrækning langs Køgevej i Karise, samt at der fokuseres på udbygning af kommunens daginstitutioner. Ligeledes er DF af hensyn til bosætning og fastholdelse meget tilfredse med, at der fortsat vil være 0.-9. klasse på skolerne i øst, og at tilflyttergarantien opretholdes.
 
Michelle Frese, Socialistisk Folkeparti:
– For SF har det været 110% vigtigt at passe så meget på vores børn, udsatte og ældre som det overhovedet har været muligt, i den situation som vi har set ind i. Så at vi IKKE skal se ind i at skulle lukke skoler og lave alt for store forringelser på børne-, udsatte- og ældreområdet har været en afgørende faktor for SF i forhold til at blive i forhandlingsrummet til det sidste.
 
Michael Christensen, Det Konservative Folkeparti:
– Vi gik til forhandlingerne med forslag til ændringer i kommunens budget, som var væsentligt anderledes end det administrative budget. Vores analyse af den økonomiske situation er, at vi skal have bedre styr på udgifterne til det specialiserede område, bedre styr på fravær og en markant lavere administrationsgrad i kommunen. Alle tre ønsker opfyldes i denne aftale, og det har derfor begrænset behovet for øvrige besparelser. Vi har aktivt arbejdet for en bedre udnyttelse af kommunale kvadratmeter, og vi har spillet aktivt ind i at få fundet modellen for at få bygget en svømmehal i Haslev. Vi er også kommet med en realistisk model for realiseringen af ramperne ved Ulse, samt fokus på opsætning af solceller på kommunale ejendomme.
 
René Tuekær, Lokallisten:
– Folkeskolerne i øst undgik strukturelle ændringer, hvilket for Lokallisten var vigtigt. Alle bysamfund med egen skole fra 0.-9. klasse. Jeg er glad for, at der er økonomi til udviklingsprojekt på havnen samt kulturel prioritering af biografsal nr. to i Haslev.

Pia Backquist, Ny Borgerlige
– Det er meget vigtigt for mig og Nye Borgerlige, at der ikke er blevet beskåret mere i velfærden for ældreområdet og altså specifikt “ikke beskåret indenfor demensområdet”. Det glæder mig derfor, at vi har aftalt, at der ikke bliver skåret ned på demenskoordinatorer, frirumsmedarbejder, aktivitetsmedarbejder, samt at køkkenfunktionen på demensplejehjemmene bibeholdes centralt og at der stadig er gratis kørsel til dagcentrene.
De største besparelser bliver på administrative opgaver, hvor arbejdsgange skal gøres mere fleksible, og konkret skal der spares på de mange konsulentydelser og dyre foranstaltninger.
Generelt kan jeg jo stå på mål for samtlige besparelser, men også visionen om at gøre det bedste for Faxe Kommunens borgere.

Thomas Spange Olsen, Enhedslisten
– I Enhedslisten er vi glade for at besparelserne ikke går ud over børnene, hverken i daginstitutioner eller på skolerne. På trods af den dårlige økonomiaftale mellem Regeringen og KL er det lykkedes af fjerne besparelserne på skoler og daginstitutioner. SFO’ernes åbningstid ændres ikke, antallet af pædagoger bliver ikke reduceret og Terslev får lov til at beholde deres skole. De fem skoler i øst forbliver alle skoler for 0.-9. klasse, så ingen børn skal køres rundt i kommunen.
 
Mikkel Dam, Liberal Alliance
– Vi har trods et vanskeligt, økonomisk udgangspunkt sikret, at 0-6 års området forbliver upåvirket af besparelser. Et afgørende skridt for at sikre vores børns velvære og uddannelse.
Samtidig har vi undgået udemokratiske skattestigninger, og vi fastholder vores forpligtelse til en retfærdig og afbalanceret skattemodel, der ikke pålægger byrder på en måde, der strider imod vores demokratiske værdier. Der har i tidligere aftaler været afsat penge til en ny daginstitution i Haslev. Grundet økonomiske udfordringer har projektet været på pause. Det var derfor enormt vigtigt for Liberal Alliance, at der som kompensation kunne afsætte et væsentligt budget til nye legepladser hos de berørte dagtilbud (Regnbuen, Maglemuen, Valmuen og Lillebo).
 
Christina Birkemose, Haslev///Faxe-Listen
– Faxe Kommune står i en svær økonomisk situation, som vi sammen skal tage ansvar for. Haslev///Faxe-Listen er gået til opgaven for at værne om vores kernevelfærd og blev ved dén opgave gennem hele forhandlingsforløbet. Vi skal desværre sige farvel til nogle dygtige medarbejdere, blandt andet fordi vi er nødt til at omprioritere. Det skal vi både for at styrke kassebeholdningen, men også fordi staten har pålagt kommunerne at spare på administration. Blandt de positive elementer i aftalen er, at pakkeforløb skal styrke indsatsen for trivsel i skolerne, vi moderniserer rekruttering i socialpsykiatrien med medarbejdere med bruger-erfaring, og så skal socialfaglige undersøgelser reelt anvendes og medføre handling for børn og familier. Det er resultater, som vi i Haslev///Faxe-listen er stolte af.

Lars Folmann, løsgænger
– Jeg er tilfreds med min indsats og imponeret over min evne til at udholde vanetænkning og øregas i en lang proces.
 
 

 
     

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top