Udkast til §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Hjallerup Enge


22. november 2021

Brønderslev Kommune offentliggøre hermed udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) for et solcelleanlæg ved Hjallerup Enge.

Udkast til § 25-tilladelse kan læses her (nyt vindue)

Miljøkonsekvensrapporten kan læses her (nyt vindue)

Klagefristen udløber den 24. juli 2019.

Læs mere om klagereglerne 

Klagevejledning – afgørelse om ikke VVM pligt.

Hvad kan der klages over?

Kommunens afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler.

 

Hvem kan klage?

  • Miljøministeren

  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:

  • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og

  • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 

Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Hvordan klager jeg?

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.

 

Der er en fælles klageportal til flere klagenævn. Angiv venligst i overskriften, at du klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

For behandling af klager skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen eller få tilsendt en faktura.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Klagegebyr

Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller

  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

     

Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen