Tilladelse til nedsivning og udledning vej-, tag og overfladevand, Jernaldervej


22. september 2021

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til nedsivning og udledning af vejvand, tag- og overfladevand fra nyt erhvervsområde ved Jernaldervej i Brønderslev.

Tilladelse (nyt vindue)

Bassinudformning (nyt vindue)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top