Miljøgodkendelse til Asaa Autohug, Havblik 2, Asaa


8. oktober 2020

Brønderslev Kommune har den 8/10 2020 meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt til tillæg til miljøgodkendelse af øget oplag af affald hos Asaa Autoophug, Havblik 2, 9340 Asaa.  

VVM screening (nyt vindue)
Miljøgodkendelsen (nyt vindue)

Aktindsigt, klage og søgsmål
Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller
virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Brønderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes

Eventuel klage skal være modtaget senest den 5. november 2020. Virksomheden vil modtage besked, hvis godkendelsen påklages og ellers når klagefristen er udløbet.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at tillægge klagen opsættende virkning samt ændre eller ophæve godkendelsen og afgørelsen.

Søgsmål til prøvelse af miljøgodkendelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter den ovenfor nævnte offentliggørelsesdato eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Efter § 9 i forvaltningsloven kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top