Landzonetilladelse og dispensation til oprensning og udvidelse af sø ved Asåvej 27, Asaa


15. februar 2022

Brønderslev Kommune meddeler landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning og udvidelse af en sø på ejendommen Aså vej 27, 9340 Asaa. Søen får efter oprensningen et areal på ca. 1500 kvadratmeter.

Tilladelse og dispensation (nyt vindue)

Der kan klages over landzonetilladelse og §3-dispensation. En klage over afgørelsen skal sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top