Forslag til lokalplan for boliger, Drachmannsgade, Brønderslev


19. april 2021

Lokalplanområdet består af ejendommene Drachmannsgade 3 og 11. Området afgrænses af Algade og Drachmannsgade og grænser op til boligerne på Bundgårdsvej og Hostrupsgade. Området består i dag af  matr. nr. 43ø og 43bu Vester Brønderslev, Brønderslev.

Byrådet foreslår, at området kan anvendes til rækkehuse og dobbelthuse.

Midlertidige retsvirkninger

Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø – og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer der omhandler fysisk planlægning skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt, og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3 og har på den baggrund truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Brønderslev Kommune vurderer, at gennemførelse af planen ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet. På den baggrund har vi truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 10. 

Begrundelse
Miljøscreeningen har givet anledning til følgende bemærkninger:

 • I udkanten af matr. nr. 43ø, V. Brønderslev, Brønderslev er en fortidsminde linje. Det drejer sig om en panserværns-grav fra anden verdenskrig. (lokalitetsnr 100101-157). Det vurderes ikke at den påvirkes ved lokalplanforslaget, da den ligger udenfor området.
 • Lokalplanområdet ligger indenfor den naturlige udbredelse for bilag IV arterne: Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Damflagermus, Vandflagermus, Markfirben, Odder, Spidssnudet frø og Grøn Mosaikguldsmed.
  Arealet er for størstedelen ubebygget og uden større træer, det vil derfor ikke være rastested eller overvintringssted for flagermus. Der er ikke vand på arealet så arterne Odder, Spidssnudet frø og Grøn Mosaikguldsmed har derfor heller ikke et levested her. Det vurderes også at markfirben ikke har levested her, da arealet er for højt tilgroet til at kunne understøtte arealet som levested
 • Det vurderes samlet, at der ikke er bilag IV-arter, der påvirkes negativt af lokalplanens realisering. 
 • I forhold til beplantningsbælte og tilplantning på opholdsarealerne anbefales det, at der bruges hjemmehørende arter af træer og buske. 
 • Arealet har været besigtiget af Miljøstyrelsen i 2013 og af Brønderslev Kommunes medarbejdere i 2018. Lokalplanområdet blev i 2018 vurderet til ikke at være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er derudover ingen igangværende naturplanlægning for området.
 • Lokalplanområdet ligger i eksisterende kloakopland. Spildevand afledes til Brønderslev Renseanlæg. Der er tilstrækkeligt kapacitet på renseanlægget til at håndtere den begrænsede ekstra spildevandsbelastning fra området.
 • Befæstigelsesgraden i lokalplanområdet øges ift. den nuværende arealanvendelse. Der kan således i forbindelse med byggesagsbehandlingen forventes krav til, at afledningen af tag- og overfladevand forsinkes inden tilslutning til spildevandsselskabets kloaksystem.
 • Området er omfattet af den gældende spildevandsplan. Området er i status fælleskloakeret, men er planlagt separatkloakeret.
 • Undersøgelse af jordforurening er startet af ansøger inden igangsætning af lokalplanen. Denne undersøgelse og den efterfølgende § 8 tilladelse er en betingelse for projektets gennemførelse. Regler om jordhåndtering afklares i § 8 tilladelse.
 • Der ligger et erhvervsområde umiddelbart øst for lokalplanområdet. Virksomhederne i dette område kan påvirke boligerne med støj. Virksomhederne skal overholde gældende støjgrænser. Disse kan dog påvirkes, når boliger rykker tættere på virksomheden.
 • Der udarbejdes en støjberegning, der viser, at der ikke er behov for støjafskærmning for at kunne overholde Miljøstyrelsens støjgrænser for boligområder.
 • Der kører tung trafik fra erhvervsområdet på Skjoldborgsgade. Det vurderes at det har begrænset negativ indvirkning, da den tunge trafik kører med lav hastighed grundet svinget og strækningen med tung trafik er relativ kort.

 

Konklusion
På baggrund af miljøscreeningen vurderer Brønderslev Kommune, at lokalplan ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering, samt at der ikke sker en påvirkning af bestanden af Bilag IV-arter. 

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den 17. maj 2021. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Giv din mening til kende
På kommunens planportal kan du se lokalplanforslaget (nyt vindue) (indsæt det konkrete link)

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 19. april 2021 og er fremlagt i 4 uger. Derefter vil Byrådet/Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen “Skriv din kommentar” yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 17. maj 2021 kl 23:59.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Charlotte Hornemann på e-mail: Charlotte.Hornemann@99454545.dk

Læs om klagereglerne og databeskyttelse

Klagevejledning – miljøscreening

Disse regler gælder
for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

 • Erhvervsministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
  • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
  • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

 • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
 • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
 • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen