Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Højmarksvej 7, Dronninglund


24. september 2021

Brønderslev Kommune har den 2. september 2021 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Højmarksvej 7. Der er søgt efter husdyrbruglovens §16a.

Der ansøges om miljøgodkendelse til fortsat drift af svinestaldene med de 2.091 m2 produktionsareal. Ifølge ansøgningen opføres der intet nyt byggeri eller nye gylletanke eller andet. Det tilladte dyrehold ønskes dog ændret fra at være fastlagt til slagtesvinestalde til, at alle stalde kan indeholde de aldersgrupper af svin, der til enhver tid ønskes.

Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse for sagen kan indsende bemærkninger vedrørende forhold, som ønskes taget med i sagsbehandlingen.

Bemærkninger skal indsendes på mail raadhus@99454545.dk og skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter denne annoncering – dvs. senest den 8. oktober 2021.

Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette er blevet lavet. Ønsker du dette, skal du anmode herom ved henvendelse til samme mailadresse inden for samme tidsfrist. Når udkastet er skrevet, har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkastet samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen (herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i husdyrbrugloven) inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Miljøkonsekvensrapport (nyt vindue)

Oversigtskort 2021 (nyt vindue)

Redegørelse for produktionsareal (nyt vindue)

Beredskabsplan (nyt vindue)

Beredskabsplan 2021 (nyt vindue)

Skema (nyt vindue)

Brønderslev Kommune skal i øvrigt informere om

• At begrebet ”produktionsareal” tilnærmelsesvist skal forstås om ”gulvareal af stierne”, hvorimod hele staldens areal er større, idet dette også omfatter gangarealer mv.
• At projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)
• At relevante oplysninger kan indhentes fra, og kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund
• At miljøoplysninger, der er indhentet til brug for sagens behandling, er til rådighed, men at retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ønske om at se relevante oplysninger fremsendes til Lars Kildested på laki@99454545.dk.
• At Brønderslev Kommune med henblik på offentlighedens, berørte myndigheders og berørte staters deltagelse i miljøvurderingsprocessen har foretaget denne offentliggørelse. Ansøgningen vedrører dog ikke et projekt, der indebærer risiko for grænseoverskridende virkninger.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top