Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Civagårdsvej 1, Dronninglund


4. maj 2021

Brønderslev Kommune har den 25. januar 2021 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Civagårdsvej 1. Der ansøges om miljøgodkendelse til uændret drift efter husdyrbrug lovens §16a.

Husdyrbruget har i forvejen en miljøgodkendelse fra 2012. Miljøgodkendelsen giver lov til et maksimalt dyrehold i form af et antal dyr (søer og polte). Når der nu søges om miljøgodkendelse til uændret drift, betyder det, at der ikke opføres nye bygninger eller gylletanke eller lignende. Hvis den nye miljøgodkendelse udstedes, vil den i stedet vil give lov til et bestemt antal kvadratmeter produktionsareal i staldene i stedet for som nu et maksimalt antal dyr.

Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse for sagen kan indsende bemærkninger vedrørende forhold, som ønskes taget med i sagsbehandlingen.

Bemærkninger skal indsendes på mail raadhus@99454545.dk og skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter denne annoncering – dvs. senest den 18. maj 2021.

Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette er blevet lavet. Ønsker du dette, skal du anmode herom ved henvendelse til samme mailadresse inden for samme tidsfrist. Når udkastet er skrevet, har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkastet samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen (herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i husdyrbrug loven) inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Beredskabsplan 2021 (Nyt vindue)

MKR Civagårdsvej 4 (Nyt vindue)

Skema 223494 v1 (Nyt vindue)

Skema 223494 Bygningsgeometri (Nyt vindue)

 

Læs mere om sagsbehandlingen

Brønderslev Kommune skal  i øvrigt informere om:

  •  At begrebet ”produktionsareal” tilnærmelsesvist skal forstås om ”gulvareal af stierne”, hvorimod hele staldens areal er større, idet dette også omfatter gangarealer mv.
  •  At projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet
  •  At relevante oplysninger kan indhentes fra, og kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund
  • At miljø oplysninger, der er indhentet til brug for sagens behandling, er til rådighed, men at retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljø oplysninger. Ønske om at se relevante oplysninger fremsendes til Lars Kildested på laki@99454545.dk.
  • At Brønderslev Kommune med henblik på offentlighedens, berørte myndigheders og berørte staters deltagelse i miljøvurderingsprocessen har foretaget denne offentliggørelse. Ansøgningen vedrører dog ikke et projekt, der indebærer risiko for grænseoverskridende virkninger.

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen