Et bredt budgetforlig med velfærdsløft

24. september 2020

Alle byrådets seks partier er med i budgetforliget – det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Med budgetforliget fastholdes den positive balance i Aalborg Kommunes økonomi. Samtidig er der med forliget skabt forbedringer på højt prioriterede velfærdsområder.

“Det er lykkedes os at blive enige om et bredt og godt budget med betydelige velfærdsløft. Vi er en vækstkommune med over 2.200 nye borgere alene i år, og det er dejligt, men det skaber også et udgiftspres. Forligspartierne har valgt at tilføre ekstra penge til børne- og familieområdet, folkeskolerne, ældre- og voksenhandicapområdet,” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

”Vi prioriterer også nye børnehaver, så vi kan opretholde pasningsgarantien til de mange nye børn. Vi bygger fem nye plejehjem til de markant flere ældre, og vi giver som noget nyt støtte til frivilligt arbejde på demensområdet. Den nære velfærd er højt prioriteret, og i disse COVID-19-tider er velfærd ikke blevet mindre vigtig,” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen på vegne af forligspartierne.

Flere ledige skal i job
COVID-19 har betydet, at antallet af ledige i Aalborg Kommune siden marts er steget markant. Jobvæksten skal nu øges med en ny Jobvækstpakke 2.0.

”Jobvækstpakken skal på tværs af erhverv og jobområder være med til at skabe mindst 725 nye job. Vi vil investere i at få ledige hurtigere tilbage i job – og evt. andre job end før. Vi styrker den generelle indsats for jobparate, og vores særlige indsats for dimittender bliver videreført. Aalborg vil gerne kendes på, at vi selv i svære tider, investerer i at gå nye veje, for at sikre, at også ledige med særlige behov kommer i job,” fortæller Thomas Kastrup-Larsen. COVID-19 har betydet endnu hårdere konkurrence globalt og nationalt om at tiltrække virksomheder og investeringer, og derfor vil forligspartierne også styrke Invest in Aalborg med flere medarbejdere.

Anlægsbudgettet er historisk højt
Anlægsbudgettet er i 2021 på 677 mio. kr., og der vil i perioden 2021-2024 være klimainvesteringer for 140 mio. kr.

”Aalborg Kommune har et historisk højt anlægsbudget, og det mener vi er nødvendigt for at sikre servicen overfor det stigende antal borgere, for at sikre en god infrastruktur, for at understøtte jobvæksten i erhvervslivet og for at sikre klima og bæredygtighed. Vi kommer til at investere stort i skolerne, og hele Stigsborg Brygge vil forandre sig de kommende år bl.a. med et børne- og ungeunivers og Stigsparken,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Borgerinddragelsen har igen i år været højt prioriteret. På grund af COVID-19 har der i år været holdt et digitalt borgermøde.

”Vi udvikler Aalborg sammen – trods COVID-19 og de mange afstandskrav. Vi har modtaget enormt mange input fra borgerne via ”kommunekassen”, de sociale medier og på det digitale borgermøde. Det har været skønt at opleve, at COVID-19 ikke forhindrer en god demokratisk debat og diskussion med borgerne. Vi er i Aalborg Byråd meget opmærksomme på at inddrage de mange input i vores forhandlinger, og vi kan nu stolt gå ud med et bredt forlig, der har fokus på fremtidens Aalborg,” slutter Thomas Kastrup-Larsen. 

Hovedpunkter fra Budget 2021-2024

Styrkelse af ældreområdet
Forligspartierne vil styrke normeringerne på plejehjemmene, skabe flere aktiviteter og understøtte frivilligt arbejde og pårørende til borgere med demens. Der tilføres ældreområdet 6,9 mio. kr.

Placering af plejehjem og seniorboliger
Befolkningsfremskrivningen viser en klar tendens til, at vi bliver flere ældre. Budgetforligspartierne ønsker, at der igangsættes et udviklings- og analysearbejde på tværs af fagforvaltningerne; Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundhed- og Kulturforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen.Målet er, at arbejdet skal munde ud i forslag til:

  • Placeringer i forhold til byplanlægningen og antal ældre i bydelen / byen
  • Boligpræferencer – herunder seniorbofællesskaber
  • Behov for offentlige service- og sundhedstilbud

Udgiftspres på voksen-handicapområdet
De senere år har der været et udgiftspres på voksen-handicapområdet pga. flere borgere og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetforliget bliver der tilført yderligere 8 mio. kr. til området, så der er finansiering til det stigende antal borgere med behov for tilbud på handicapområdet.

I Aalborg Kommune er voksen-handicapområdet i dag opdelt mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Budgetforligspartierne er enige om, at der skal iværksættes en analyse af, hvordan de styringsmæssige forhold kan styrkes. Analysen skal primært have fokus på handicapydelser i forbindelse med, at borgere overgår til pension, men skal også beskrive sammenhænge og overgange mellem børne/unge- og voksenområdet.

Det specialiserede børne- og ungeområde
Aalborg Kommune oplever et voldsomt pres på det specialiserede børne- og ungeområde. Efter år med budgetoverholdelse sker der nu en tilgang af børn og unge med behov for støtte, og støtten bliver mere og mere omfattende. Til budget 2021 ønsker byrådet at tilføre området samlet 4,5 mio. kr. Midlerne fordeles på tre delindsatser:

Byrådet finder det vigtigt at gribe tidligt ind for at forebygge, at børn og unges mistrivsel udvikler sig til mere alvorlige problemstillinger. Byrådet ønsker derfor at tilbagerulle den besparelse på 2,0 mio. kr. som Familie- og Socialudvalget besluttede på møde den 18. september, vedr. ændring af serviceniveauet for støtte og kontaktpersoner.

  • Udvidet støtte i anbringelsessager

Kommunen oplever flere eksempler på en negativ udvikling hos børn/unge på deres anbringelsessteder, i plejefamilier eller på institutioner/opholdssteder, som gør at anbringelsen kan bryde sammen. Aalborg Kommune vil forøge indsatsen med 1,5 mio. kr. i disse sager ved at ekstra pædagoger/støttepersoner, sammen med børnenes rådgivere, laver en hurtig indsats med krisestøtte til de anbragte børn og deres anbringelsessteder.

Der er flere eksempler på, at dyre anbringelser på døgntilbud ikke har den nødvendige effekt, og at de varer for længe. Ved en tilførsel af koordinerende medarbejdere vil det være muligt at sikre de unge en tidligere og mere kvalificeret tilbagevenden til Aalborg/nærmiljøet.

Hjemløse og socialt udsatte
Der er stort pres på indsatserne for hjemløse og socialt udsatte, og dette udmønter sig bl.a. i stor søgning til herberg og andre indsatser på området.Området tilføres derfor 0,9 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. går til lørdagsåbent fra 15.00-21.00 i Kirkens Korshærs varmestue.

Der anvendes herudover 0,5 mio. kr. til en støtte- og kontaktperson for personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har- eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Det gøres for at forebygge yderligere pres på herberg og forsorgshjem mv.

Skæve boliger
Der er behov for flere skæve boliger. Forligskredsen ønsker, at der snarest muligt findes en grund, hvor den kan placeres.

Sunde børn bevæger sig i skolen
Vi vil styrke bevægelse i skolen i lyset af de gode erfaringer og oplevelser med bevægelsens år i 2020, og der skal sættes ekstra tryk på elevernes bevægelse. Bevægelse skaber grobund for sunde vaner samt god læring og trivsel. Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt herefter.

Skoleskak
Forligspartierne vil styrke og udbrede skoleskak særligt for børn på almen- og specialområdet. Skoleskak giver fællesskaber og nye veje til læring, der forventes at bidrage til en forbedring af det faglige niveau og styrke elevernes trivsel. Der er afsat 0,25 mio. kr. årligt hertil.

Legepladser
Budgetforligspartierne ønsker at igangsætte en række legepladsprojekter på de skoler med størst behov, så udearealerne understøtter elevernes leg, bevægelse og læring.Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt i 2023-2024.

Vedligeholdelse af daginstitutioner
For at sikre et realistisk og relevant niveau for vedligehold og myndighedskrav, er det besluttet at tilføre 3,0 mio. kr. til området i 2022.

Barnets Ven
Vi afsætter 0,150 mio. kr. årligt til en partnerskabsaftale med Red Barnet om tiltaget ”Barnets Ven”.Formålet er at give udsatte og sårbare børn mellem 6 og 12 år, der er bosat i kommunen en positiv og ressourcestærk frivillig rollemodel, som de kan lave sjove og lærerige aktiviteter sammen med. Det er partnerskabets grundlæggende formål, at samværet mellem børnene og de frivillige rollemodeller fremmer børnenes generelle trivsel.

Sundhedsindsatser
Udviklingen i borgernes livsstil og helbred går på en række områder den forkerte vej, ligesom i resten af Danmark. Det gælder fx livsstilsfaktorer som rygning, overvægt og fysisk inaktivitet og forekomst af kronisk sygdom. Samtidig er der stor social ulighed i sundhed – også i lighed med resten af landet. Forligspartierne ønsker at iværksætte yderligere sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser og herunder mindske den sociale ulighed i sundhed. Der afsættes derfor 2 mio. kr. om året, hvoraf 0,2 mio. kr. øremærkes til driftstilskud til GirlTalk i hvert af årene 2021, 2022 og 2023.

Sundhedshuse
Aalborg har gennem de sidste 10 år prioriteret at etablere sundhedshuse sammen med blandt andre de praktiserende læger – i Aalborg Øst, Gandrup, Storvorde og et nyt læge- og sundhedshus i Løvvangen er under planlægning. Forligspartierne ønsker at fortsætte den udvikling, fordi det har stor betydning for borgernes muligheder for at benytte kommunens og de praktiserende lægers sundhedstilbud og dermed for borgernes sundhedstilstand. Næste trin er etablering af et sundhedshus i Nibe, hvor almen praksis, genoptræning, sygepleje, sundhedspleje og sundhedscenter tilbud mm. får til huse.

Unges mentale sundhed
Unges mentale sundhed er et problemområde i kommunen, som i resten af landet, og forligspartierne har derfor fortsat fokus på området. I 2018 blev der gennemført en kortlægning af området (tilbud, aktivitet, målgrupper) på tværs af Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Med afsæt i kortlægningen ønsker forligspartierne, at forvaltningerne skal forbedre koordineringen og samspillet samt vurdere de konkrete tilbud til målgruppen.

Budgetreduktion af vederlagsfri fysioterapi
Budgettet på 46,1 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi reduceres årligt med 3,0 mio. kr. Adgangen til vederlagsfri fysioterapi er fastsat ved lov, og borgerne har fortsat den samme adgang til ydelserne. Reduktionen har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune, idet henvisning til vederlagsfri fysioterapi foretages af de praktiserende læger.

Øget indsats indenfor den visuelle kunst
Som led i hele indsatsen for at styrke de kreative miljøer og kommunens vækstlag, afsættes der nu en pulje på 700.000 kr. årligt med Kunsthal Nord som udgangspunkt.

Aalborg Kommunes Kunstfond styrkes
Forligspartierne afsætter yderligere midler til at styrke arbejdet i Aalborg Kommunes Kunstfond.Særligt vægtes arbejdet for kunst i det offentlige rum og udsmykninger generelt i hele kommunen. Der tilføres 0,5 mio. kr. årligt.

Utzon Center
Utzon Center har de seneste år udviklet sig meget positivt. Både på besøgstal og på indholdsdelen er der sket en kraftig udvikling. For at øge mulighederne for forsat at være spydspids og en attraktion inden for arkitektur og kunst tilføres 0,750 mio. kr. årligt.

Artcenter Spritten
I foråret 2023 forventes det nye Artcenter Spritten at åbne. Forligspartierne har øget driftsbudgettet således, at ledelsen allerede nu kan komme i gang med at få etableret en administration og planlægning af kommende udstillinger og andre aktiviteter. Der tilføres 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

Musikalsk leg og læring
Aalborg Kulturskole tilbyder en 3-årig indsats med musikalsk leg og læring i alle kommunens børnehaver (3-5 år). Formålet er dels at styrke og udvikle børns forudsætninger for læring og dannelse gennem musikalsk leg og læringsfællesskaber og dels at styrke det pædagogiske personales forudsætninger for at arbejde videre med musikalsk leg og læring i den enkelte daginstitution. Forløbet har opstart 1. august 2021 og forløber over en 3-årig periode frem til 31. juli 2024.

Tennishal og indendørs tennisfaciliteter
I 2021 skal der, i regi af Folkeoplysningsudvalget, igangsættes en analyse af mulighederne for etablering af yderligere indendørs tennisfaciliteter/tennishal i Aalborg.

Landsbypulje skal sikre bymiljøer
Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2022 og 2 mio. kr. i 2023 og 2024 til en Landsbypulje, der skal sikre udvikling af landsbyernes bymiljøer herunder sti- og vejforbindelser.

Gateway i Gistrup
Til at sikre færdiggørelsen af Gateway projektet i Gistrup afsættes 1 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Med denne bevilling forventes det, at projektet kan færdiggøres som planlagt, alternativt tilpasses.

Grønne kajakker
Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til ”Grønne kajakker”, som har til formål at skabe et renere havnemiljø. Initiativet skal realiseres i samarbejde med foreningslivet

MultiKulturhus i Svenstrup
Der afsættes 400.000 kr. til projektudvikling af et MultiKulturhus i Svenstrup.Midlerne bevilges til Svenstrup Samråd til projektforberedelse og behovsafdækning, undersøgelse af mulig organisationsform og forretningsmodel samt skitseprojekt.

Biodiversitet og kommunale arealer
Byrådet har vedtaget en ambitiøs biodiversitetsstrategi. Med budgetforliget bliver der taget endnu et skridt til at omsætte strategien til synlig handling. På en række kommunalt ejede arealer vil forligspartierne ved ekstensivering og såning af hjemmehørende blomster og urter fremme fokus på natur, miljø, klima og rekreation.De kommunale arealer vil blandt andet kunne frigøres via udfasning af forpagtningskontrakter. Der er afsat såvel udgifter til såning som kompensation for bortfald af forpagtningsindtægter.

Frugt, bær og krydderurter i byen – forsøgsordning
Budgetforligspartierne er enige om at igangsætte en forsøgsordning, hvor der i samarbejde med fagfolk skal findes et eller flere områder, hvor der kan plantes træer, buske og urter. Målet med forsøgsordningen er at finde ud af, hvordan nordjyske råvarer kan gøres mere tilgængelige for borgerne, og hvad der er den bedste praksis. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. om året de næste 2 år til forsøget.

Skovrejsning
Der er i budgettet afsat midler til skovrejsning som en del af den grønne omstilling. Skovrejsning kræver arealer, og det er i øjeblikket under afklaring, hvor de næste egnede arealer er. Budgetforligspartierne er enige om at reducere investeringsrammen til skovrejsning med 2 mio. kr. pr. år i de kommende 4 år, men er samtidig enige om, at viser det rette projekt sig er man sindet at fremrykke midler til at realisere det.

Grønnere Nibe Festival
Nibe Festival er en af Nordjyllands største kulturbegivenheder. Festivalen har en ambition om, at konceptet på flere måder skal være grønnere. Der er ikke mindst fokus på strømforbruget og ønsket om at levere grøn strøm i højtalere, boder mv. Dette gøres ved at trække el til faste installationer i skoven og på mellemscenen.Der igangsættes et projekt, hvor der også søges ekstern finansiering. Budgetforligspartierne er sindede at støtte projektet med op til 2 mio. kr.

Udmøntning af midlerne fra Grøn Fond
Aalborg Kommune sætter en ambitiøs retning for klima- og bæredygtighedsområdet. De 3 mio. kr. årligt fra den grønne fond skal anvendes til følgende:

  • Deltagelse i DK2020-projektet, udarbejdelse af klimaplan for Aalborg Kommune, samt udvikling af klimabudgetter og -regnskaber.
  • Sortering af affald i de 900 kommunale institutioner.

Affaldssortering i kommunale institutioner
Det er hensigten, at de kommunale institutioner har implementeret affaldssortering med udgangen af 2021. I øjeblikket er ca. 200 ud af ca. 900 kommunale institutioner tilmeldt ordningen for indsamling af papir/pap og plast/metal. Udgiften til indkøb af udstyr til sortering af affald samt information kan dækkes som en del af de 35,0 mio. kr. til klimainvesteringer i Aalborg Kommune. Det forventes, at der skal bruges 1 mio. kr. årligt.

Rent praktisk vil den enkelte institution skulle anvende Renovations indsamlingsordning for papir/pap og plast/metal, hvorefter institutionerne vil få det udendørs udstyr, der er behov for. For skoler og børnehavers vedkommende vil etableringen af sorteringsordninger blive suppleret med undervisning af børnene/eleverne – f.eks. via Renovationens skoletjeneste og/eller via det planlagte Bæredygtighedsakademi.

Betalingsparkering
Budgetforligspartierne er enige om at fastholde taksterne for betalingsparkering. Der er dog enighed om, at de kommende pladser på Aabos Plads vil være med en takst på 10,- kr. pr. time, da det omlægges fra grøn til gul zone. På disse pladser vil det også være muligt at bruge års- og månedskort.Der vil således fremover være tre takster på 16 kr., 10 kr. og 7 kr. pr. time på de kommunale parkeringspladser.

Kollektiv trafik
Udkastet til en ny kollektiv trafikpolitik er for øjeblikket i offentlig høring og ventes behandlet i byrådet inden årets udgang. Med den kommende politik fastlægges en række principper for den kollektive trafik. I forlængelse heraf er forligspartierne enige om, at der skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan den kollektive trafik skal udvikles i de kommende år, sådan at der bliver en god og fleksibel dækning i hele kommunen.

Alle potentielle reklameformater i den offentlige transport skal udnyttes med henblik på at optimere reklameindtægterne. Håndteringen heraf varetages fortsat af driftsoperatørerne, så administrationen ikke påhviler NT.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top